Ogłoszenie nr 510401892-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Miasto Bielsk Podlaski: Zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy w 2021 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 761566-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsk Podlaski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658982000000, ul. ul. Kopernika  1, 17-100  Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.
Adres strony internetowej (url): www.bielsk-podlaski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy w 2021 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Izp.271.52.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy w 2021 roku.. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w okresie zimowym chodników, placów, parkingów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżniania koszy na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy. Prace powinny być wykonywane we wszystkie dni robocze oraz weekendy i dni świąteczne. 3. Zakres świadczonej usługi będzie obejmował: 1) oczyszczanie chodników, placów, parkingów i przystanków komunikacyjnych w następujący sposób: a) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i wszelkich pozostałych zanieczyszczeń (papierki i ulotki, opakowania foliowe i aluminiowe, piasek, resztki roślinne: liście, kwiecie, gałęzie drzew i krzewów, ptasie i psie odchody, niedopałki papierosów, butelki i puszki po napojach alkoholowych) oraz likwidację śliskości na zleconym terenie; zlecony obszar powinien być utrzymywany w ciągłej czystości, b) śliskość i gołoledź powinny być zlikwidowane aż do podłoża utwardzonego płytką chodnikową, kostką betonową bądź asfaltem; likwidacja śliskości na zleconym obszarze powinna odbywać się z użyciem 30% mieszanki piaskowo-solnej, c) śnieg i lód należy usuwać na obrzeża ciągów pieszych bądź placów i parkingów tworząc „zwałowania” z zachowaniem minimum 80% szerokości oczyszczanej powierzchni; na chodnikach na wysokości przejść dla pieszych należy zachować przerwy w zwałowanym śniegu; niedopuszczalne jest usuwanie śniegu z oczyszczanego terenu na przyległą jezdnię; d) zebrane ze zleconego obszaru wszelkie zanieczyszczenia powinny zostać wywiezione na składowisko, e) na zleconych powierzchniach, a zwłaszcza przy obrzeżach chodnikowych i krawężnikach ulicznych nie powinna rosnąć trawa; f) Wykonawca zabezpiecza sprzęt i piasko-sól we własnym zakresie, g) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconym terenie wynikłe z niewłaściwego ich utrzymania, a w szczególności, gdy przyczyną zdarzenia będzie niezlikwidowana gołoledź lub śliskość. 2) opróżnianie koszy ulicznych, parkowych oraz umieszczonych na przystankach komunikacyjnych w następujący sposób: a) wszystkie kosze powinny być opróżniane na bieżąco i niedopuszczalne jest ich przepełnianie, b) wszelkie zanieczyszczenia w promieniu 5 mb od kosza powinny zostać zebrane, c) zanieczyszczenia wybrane z koszy i wokół nich powinny zostać wywiezione na składowisko, d) zimą kosze oraz teren w promieniu 1mb wokół każdego z nich powinien być odśnieżony w sposób umożliwiający korzystanie z nich, e) kosze, które zostały powywracane lub przeniesione w inne miejsce powinny zostać ustawione na swoim dotychczasowym stanowisku, f) Zamawiający zapewni worki do psich pakietów oraz worki do koszy na śmieci w miejscach, gdzie wkłady metalowe są dewastowane lub z innych względów ich obsługa jest niemożliwa. 4. Zamawiający może wyłączyć z zestawienia miesięcznego powierzchnie chodników, placów, parkingów lub przystanków, na których wykonywane są roboty budowlane lub na których z innych przyczyn niemożliwe jest wykonywanie zleconego zadania. 5. Wykaz chodników, parkingów i placów miejskich do oczyszczania w sezonie zimowym 2021 r. stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ (powierzchnia 33 717 m2). Wykaz koszy ulicznych i parkowych do opróżnienia w sezonie zimowym w 2021r. stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ (188 sztuk, w tym 3 psie pakiety). Wykaz przystanków komunikacyjnych oraz umieszczonych na nich koszy w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski do utrzymania w sezonie zimowym w 2021 r. stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ (900 m2 i 33 kosze). Łączna powierzchnia do utrzymania z obu ww. załączników wynosi 34 617 m2. Zamawiający może zmienić wielkość oczyszczanej powierzchni lub liczbę koszy w zależności od swoich potrzeb z tygodniowym wyprzedzeniem. Worki i klucze do psich pakietów zapewni Zamawiający. 6. Oferent w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 4 do SIWZ) powinien określić ceny jednostkowe netto: 1) za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz likwidację śliskości z 1 m2 placu, parkingu, chodnika oraz przystanku komunikacyjnego w okresie 1 miesiąca, uwzględniając w tym posypanie zleconej powierzchni piasko-solą o stężeniu 30% oraz odwiezienie zanieczyszczeń na składowisko, 2) za miesięczne opróżnienie jednego kosza oraz zanieczyszczeń w promieniu 5mb od niego z uwzględnieniem odwiezienia zebranych zanieczyszczeń na składowisko, Ponadto, Zamawiający powinien określić ceny jednostkowe netto za: 3) za 1 godzinę pracy pracownika fizycznego zatrudnionego przy oczyszczaniu miasta (w tym odśnieżaniu i załadunku śniegu), 4) za 1 godzinę pracy pojazdu do transportu pracowników i wywozu zebranych nieczystości lub wywozu śniegu, 5) za 1 godzinę pracy sprzętu przy odśnieżaniu chodników, parkingów i placów miejskich, 6) za 1 godzinę pracy sprzętu przy załadunku śniegu (ładowarka itp.). Wyżej wymienione stawki będą stosowane podczas dodatkowych zleceń w przypadku konieczności oczyszczania miasta po imprezach okolicznościowych, np. Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, itp., a także w innych przypadkach, w których wystąpi konieczność rozliczenia w stosunku godzinowym, np. w przypadku konieczności odśnieżania chodników miejskich, gdy służby miejskie nie będą w stanie zapewnić. 7. Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą: Pan Bogdan Sokołowski tel. 857318127 oraz Pan Marcin Kuptel tel. 857318131, a Wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne i numer telefonu do umowy. 8. Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac. 9. Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach placów, chodników i parkingów miejskich oraz przystanków komunikacyjnych wynikające z ich niewłaściwego utrzymania. 10. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących wykonania przedmiotowej usługi wymienionej w rozdz. III SIWZ wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących powyższe czynności na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.). Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi w terminie 5 dni wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie świadczenia przedmiotowej usługi. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę, wskazanych w wykazie osób w terminie 5 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu. Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej usługi (art.29 ust. 3a ustawy PZP).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 90511300-5, 90610000-6, 90511000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 200001.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BANIOCHA Małgorzata Filim
Email wykonawcy: gosia1967@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Września 26C
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 113900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 113900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113900.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych