Ogłoszenie nr 510437680-N-2021 z dnia 06.12.2021 r.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania markerów immunofenotypowych u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 wraz z oceną ilości CD200/CD200R oraz wynajmem cytometru przepływowego w okresie do 28.01.2022r dla SPWSZ w Szczecinie (nr EP/220/61RR/2021)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Zamówienie zostało udzielane w ramach Projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu – przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” realizowanego na podstawie umowy (dalej – „Umowa o Dofinansowanie”) o wykonanie i finansowanie projektu pozakonkursowego [PREWENCJA I LECZENIE COVID-19] nr SZPITALE–JEDNOIMIENNE/27/2020 zawartej w dniu 20.11.2020r. na dofinansowanie Projektu: „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS CoV-2” spełniającego warunki przyznania dofinansowania w trybie 44c ustawy o NCBR, w ramach naboru „ Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 29027400000000, ul. Arkońska  4, 71-455  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 813 9076, e-mail przetargi@spwsz.szczecin.pl, faks 918 139 079.
Adres strony internetowej (url): www.spwsz.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania markerów immunofenotypowych u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 wraz z oceną ilości CD200/CD200R oraz wynajmem cytometru przepływowego w okresie do 28.01.2022r dla SPWSZ w Szczecinie (nr EP/220/61RR/2021)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EP/220/61RR/2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania markerów immunofenotypowych u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 wraz z oceną ilości CD200/CD200R oraz wynajmem cytometru przepływowego w okresie do 31.01.2022r dla SPWSZ w Szczecinie określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 6 do Zaproszenia). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zaproszenia i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do Zaproszenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0

Dodatkowe kody CPV: 33100000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
2. Do udzielenia niniejszego zamówienia, z uwagi na spełnienie przesłanek określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) w zw. z art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845), przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), nie stosuje się. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia niniejszego Zaproszenia do składania ofert (dalej – „Zaproszenie”), uwzględniające postanowienia § 8 Umowy o Dofinansowanie, zaś w sprawach w nim nieuregulowanych – przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 z późn. zm., dalej – „KC”) regulujące instytucję przetargu.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 237000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Osmańskiej 14
Kod pocztowy: 02-823
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 296800.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 296800.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 296800.74
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych