Ogłoszenie nr 510158661-N-2019 z dnia 31.07.2019 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Pax-Naftobudowa": Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle; Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS"; Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548188-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540105504-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "PAX-NAFTOBUDOWA"ul. Kochanowskiego 6 38-200 Jasło NIP: 6850013788
Powiat Jasielski ul. Rynek 18 38-200 Jasło NIP: 6851949925
STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS" Czeluśnica 176 38-204 Tarnowiec NIP: 6851262737

I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Pax-Naftobudowa", Krajowy numer identyfikacyjny 001232333, ul. Kochanowskiego  6, 38-200  Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134485236, 888327668, e-mail zarzad@sm-paxnb.pl, zarzad@sm-paxnb.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.sm-paxnb.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółdzielnia mieszkaniowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zamawiający SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA"PAX-NAFTOBUDOWA" jako lider projektu została upoważniona przez partnerów projektu tj. STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS" i Powiat Jasielski do przeprowadzenia postępowania przetargowego w ich imieniu. Umowę z wykonawca podpisze każdy z uczestników z zamawiających indywidualnie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle; Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS"; Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN 1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS", zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Część I : 1. zaprojektowanie, dostawę oraz montaż trzech instalacji fotowoltaicznych (1 kpl.) o łącznej mocy min. 66 kWp (w tym: min. 27,5 kWp, min.19,25 kWp, min. 19,25 kWp) na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, blok mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: a) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej; b) przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji i jej projektu; c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, d) dostawa i montaż instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego e) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji w języku polskim; f) opracowania dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji) g) przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do użytkowania; h) przeszkolenie upoważnionych przez Zamawiającego osób - użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji. i) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności: • schemat instalacji; • prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:  protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,  protokół szczelności instalacji hydraulicznych, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą; Uwaga! Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu nie może uniemożliwić dokonania zmiany lub konserwacji poszycia dachowego. 2. zaprojektowanie, dostawę oraz montaż pompy ciepła powietrze-woda o mocy min. 39 kW (kaskada 3 pomp ciepła o mocy min 13 kW każda) (1 kpl.) z zastosowaniem do wspomagania podgrzewu c.w.u. w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, blok przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle. W ramach zamówienia Wykonawca będzie m.in. zobowiązany do: a) przygotowania projektu instalacji pompy. Projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. b) przygotowania pomieszczenia do montażu wewnętrznej instalacji kaskady 3 pomp ciepła współpracujących z zasobnikami ciepłej wody użytkowej, okładziny ścienne i podłogowe umożliwiające łatwe utrzymanie porządku i odpowiednie warunki pracy dla pomp ciepła; c) dostosowania instalacji wodnej i kanalizacyjnej i elektrycznej do potrzeb wykonywanej instalacji; d) montaż urządzeń przewidzianych w projekcie, funkcjonalne połączenie kaskady pomp ciepła z pracą węzła cieplnego. e) montaż licznika energii cieplnej wyprodukowanej przez pompy ciepła dla każdej pompy oddzielnie. f) roboty wykończeniowe pomieszczeń, przejścia przez ściany, malowanie, uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych. g) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji pompy ciepła; h) przeszkolenie użytkownika z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi; i) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej Instalacji zawierającej: • Schemat instalacji • Prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • Protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym: - protokół szczelności instalacji hydraulicznych, - protokół pomiaru przepływów z dolnego źródła, - protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • kartę gwarancyjną na wykonane roboty, • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • kartę REGULACJI, • protokół odbioru Instalacji podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy udziale Użytkownika. • poziom emisji hałasu i drgania ma być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2014 r. poz. 112 ze zm.). Dopuszczalny poziom mocy akustycznej został określony w załączniku nr 7 do SIWZ dla części I. • Miejsce usytuowania pompy ciepła wraz z osprzętem wskaże Zamawiający po konsultacjach z Wykonawcą prac i inspektorem nadzoru. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu Zamawiającego (2 osób) z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi: a) Instruktaż dotyczący fotowoltaiki – instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem instalacji PV i elementami składowymi konstrukcji, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, konfiguracji systemu, monitorowania jego pracy oraz dokonywania odpowiednich nastaw. b) Instruktaż dotyczący pompy ciepła – instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem podłączenia pompy do instalacji grzewczych, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, ustawienie parametrów pracy i funkcji regulatora pogodowego, monitorowanie pracy sprzętu, konserwacja i serwisowanie. Uszczegółowienie opisu technicznego zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia - Część I Uwaga! W myśl Ustawy o podatku od towarów i usług dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja czy przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 8% (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT). Wydatki w ramach projektu dotyczyć będą zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych stąd konieczne jest przyjęcie proporcji wydatków netto na roboty budowlane, które opodatkowane są podatkiem o stawce obniżonej 8% i stawką podstawową. Udział ten wynosi 83% dla stawki obniżonej i 17% dla stawki podstawowej. Wynika to z proporcji łącznej powierzchni lokali mieszkalnych do powierzchni całkowitej budynku oraz łącznej powierzchni lokali użytkowych do całkowitej powierzchni budynku. Wskaźnik do wyliczenia podatku VAT Powierzchnia całkowita 4 209,56 Powierzchnia lokali mieszkalnych 3 519,05 0,83 Powierzchnia lokali użytkowych 690,51 0,17 Część II Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynkach produkcyjnych Firmy Tubus w miejscowości: Czeluśnica 176, działki 377/4 i 377/3 – instalacja o mocy min. 39,875 kWp, Tarnowiec 237, działka 350 – instalacja o mocy min. 39,875 kWp. Łączna moc instalacji planowanych do zamontowania w firmie „TUBUS” wynosi min. 79,75 kWp. Instalacje będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne Firmy „TUBUS”. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: a) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej. b) przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji i jej projektu; c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, d) dostawy i montażu instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego; e) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji w języku polskim; f) opracowania dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji); g) przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do użytkowania; h) przeszkolenie upoważnionych przez Zamawiającego osób - użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji. i) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: • schemat instalacji; • prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:  protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,  protokół szczelności instalacji hydraulicznych, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu Zamawiającego (2 osób) z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazania użytkownikowi instrukcji obsługi: Instruktaż dotyczący fotowoltaiki - instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem instalacji PV i elementami składowymi konstrukcji, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, konfiguracji systemu, monitorowania jego pracy oraz dokonywania odpowiednich nastaw. Uszczegółowienie opisu technicznego zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia - Część II Część III Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 13,475 kWp na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Instalacja zostanie wykonana na budynku przy ul. Floriańskiej 170 w Jaśle. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: a) opracowania indywidualnych koncepcji wykonania instalacji z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej. b) przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji i jej projektu; c) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, d) dostawy i montażu instalacji w oparciu o dokumentację techniczną i zatwierdzoną indywidualną koncepcję zatwierdzoną przez inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego; e) opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji w języku Polskim; f) opracowania dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji); g) przeprowadzenia rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do użytkowania; h) przeszkolenie upoważnionych przez Zamawiającego osób - użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji. i) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: • schemat instalacji; • prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; • protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:  protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,  protokół szczelności instalacji hydraulicznych, • deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; • karty techniczne zamontowanych urządzeń; • karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; • protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania; • inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy z Wykonawcą. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu Zamawiającego (2 osób) z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia oraz przekazanie użytkownikowi instrukcji obsługi: Instruktaż dotyczący fotowoltaiki – instruktaż powinien obejmować w szczególności zapoznanie ze schematem instalacji PV i elementami składowymi konstrukcji, warunki bezpieczeństwa podczas obsługi i konserwacji sprzętu, konfiguracji systemu, monitorowania jego pracy oraz dokonywania odpowiednich nastaw. Ilekroć w dokumentacji projektowej (PFU) pojawi się nazwa Zamawiającego POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Koło w Jaśle należy je zastępić nazwą Zamawiającego POWIAT JASIELSKI. Uszczegółowienie opisu technicznego zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia - Część III Uwaga ! Zamawiający rezygnuje z występujących w załącznikach do SIWZ zapisów nakazujących dostarczenie urządzeń wyprodukowanych na terenie UE. Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71321200-6, 71321200-6, 71322000-1, 71321000-4, 09331200-0, 09332000-5, 45261215-4, 45260000-7, 45300000-0, 45311000-0, 42511110-5, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 63150.67
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Majora Hubala 157
Kod pocztowy: 95-054
Miejscowość: Wola Zaradzyńska
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 73972.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70971.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73972.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp ( Dz.U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, Zamawiający unieważnia prowadzone postępowania w zakresie części I. Dla tej części nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych