Ogłoszenie nr 500167309-N-2018 z dnia 17.07.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 Budynek C na potrzeby obiektu wielofunkcyjnego realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577389-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 Budynek C na potrzeby obiektu wielofunkcyjnego realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0035.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja części pomieszczeń w budynku byłego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C na potrzeby obiektu wielofunkcyjnego realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót obejmuje: Podstawą dokumentacji projektowej będzie Program Funkcjonalno–Użytkowy. Niezbędna dokumentacja uzupełniająca (np.: inwentaryzacje, ekspertyzy, opinie techniczne, analizy, etc.) zostanie sporządzona przez Wykonawcę na własny koszt. Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności. Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów i deklaracji zgodności, że spełniają one oczekiwane parametry. Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie krótszą niż 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania muszą zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat. Adaptacja budynku odbywa się w systemie zaprojektuj i wybuduj dlatego przed przystąpieniem do właściwych prac Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową zgodnie z obowiązującym prawem i normami. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca musi opracować i dostarczyć dokumentację powykonawczą adaptacji. Fazy Realizacji inwestycji. 1. Projektowanie Inwestycji. Zakres zadań Projektanta obejmuje m.in.: 1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy, urządzeń technicznych związanych z budynkiem, zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne, 2) opracowanie wielobranżowej dokumentacji adaptacji i zmiany sposobu użytkowania, 3) opracowanie dokumentacji kosztorysowej, 4) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień, sprawdzeń wymaganych do rozpoczęcia inwestycji oraz niezbędnych do rzetelnego, prawidłowego opracowania ww. (w tym niezbędnych odkrywek, lub odwiertów, sprawdzeń, ekspertyz, ewentualnych odstępstw, itp.), Dokumentacja projektowa musi być wykonana w formie drukowanej w 6 egzemplarzach, elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD 2 szt. , wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją drukowaną. 2. Realizacja Inwestycji. Zakres zadań Wykonawcy robót budowlanych obejmuje m.in.: 1) wykonanie inwestycji „pod klucz” (obejmuje wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych związanych z „Adaptacją Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego (ODPŚ) w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, Budynek C na potrzeby budynku wielofunkcyjnego” wg sporządzonej przez Wykonawcę, a zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zapewnienie kierowania budową (kierownik budowy, kierownicy robót branżowych) zgodnie z Prawem budowlanym i wymaganiami Zamawiającego, 2) zapewnienie ochrony terenu budowy (nieruchomości) na czas prowadzenia robót, 3) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 4) ubezpieczenie terenu budowy w związku z robotami budowlanymi, 5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 6) zapewnienie niezbędnego personelu, m.in. kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach (do zakresu zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane), 7) umożliwienie wykonywania przez inspektora nadzoru inwestorskiego zadań wynikających z Prawa budowlanego w ramach procesu inwestycyjnego. Zakres zadań Projektanta obejmuje m.in.: 1) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, 2) wykonywanie ewentualnych korekt dokumentacji projektowej (w związku z rękojmią za wady fizyczne) oraz ewentualnej dokumentacji zamiennej. Program Funkcjonalno – Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji oraz stanowi podstawę – wytyczne do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, jak i również wszelkie prace rozbiórkowe, budowlano – montażowe dotyczące robót opisanych w niniejszym opracowaniu. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem materiałów przedstawić stosowne dokumenty i uzyskać akceptację Zamawiającego na ich wbudowanie. Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności i bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty wymagane jest udzielenie gwarancji. W przypadku gotowych elementów wymagane są odpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne, deklaracje zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami. Szczegółowy zakres prac precyzuje program funkcjonalno – użytkowy, przedmiar robót stanowiące załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45420000-7, 71220000-6, 71520000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych