Ogłoszenie nr 500051708-N-2018 z dnia 09.03.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne na terenie ADM 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 509563-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne na terenie ADM 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0004.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne na terenie ADM 2, niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Charakterystyka ogólna sieci Odcinek sieci ciepłowniczej o długości około 800m będący w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest własnością Miasta Rybnik. Z odcinka sieci, zasilane są w ciepło do CO oraz CWU trzy budynki zlokalizowane w Rybniku przy ul. Poligonowej 13, 15 i 17. Odcinek przedmiotowej sieci rozpoczyna się w studni ciepłowniczej (węzeł z licznikami, podział sieci), gdzie znajdują się zawory odcinające oraz urządzenia pomiarowe, na podstawie których następuje rozliczenie zużycia ciepła przez dostawcę Polską Grupą Górniczą S.A. (Katowice ul. Powstańców 30). Od studni sieć przechodzi pod drogą i biegnie przez ogródki działkowe do komory ciepłowniczej zlokalizowanej przy budynku Poligonowa 17 w której następuje rozdział sieci na trzy przyłącza do przedmiotowych budynków. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: projektowane prace dotyczą sieci ciepłowniczej i nie wpływają na poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wymagany zakres opracowania: 1) dostarczenie dokumentacji projektowej w 4 egz. z podziałem na sieć (od granicy dostawy do miejsca rozdziału ciepła na budynki) oraz przyłącza (od miejsca rozdziału ciepła do wymienników ciepła w budynkach) w skład której wchodzi: a) projekty budowlane modernizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych z pozwoleniem na budowę, b) projekty wykonawcze modernizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych, c) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 2) kosztorysy inwestorskie i przedmiary – 2 egz,. 3) specyfikacja techniczna – 2 egz., 4) wycena odszkodowań majątkowych w sytuacji konieczności prowadzenia ciepłociągu przez ogródki działkowe, 5) 2 szt. płyt cd z całą dokumentacją + wersje edytowalne: kosztorysy z przedmiarami (format ath), specyfikacje techniczne, opisy (doc, odt), mapy i rysunki (dwg). Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji w terenie, 2) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, 3) uzyskanie danych do projektowania, 4) uzyskanie informacji od dostawcy ciepła na temat możliwości zapewnienia maksymalnej mocy w granicy dostawy czynnika cieplnego w związku z ewentualną rozbudową przedmiotowej sieci, 5) uzyskanie podkładów geodezyjnych, 6) uzyskanie uzgodnień i opinii do opracowywanego zakresu projektu, 7) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami, normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności sanitarnej, oraz drogowej w zakresie zmiany organizacji ruchu, 8) zapewnienie wyceny rzeczoznawcy majątkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowań w sytuacji konieczności prowadzenia ciepłociągu przez ogródki działkowe, 9) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem. Projekt powinien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletny. Dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty jej złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów na obiekcie oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień z dostawcą ciepła, właścicielami działek, Wydziałem Architektury, Wydziałem Dróg , Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71322200-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30184.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MSINSTAL Marcin Szweda
Email wykonawcy: biuro@msinstal.pl
Adres pocztowy: ul. Brzezińska 8A
Kod pocztowy: 44-203
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 20910.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20910.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52890.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych