Ogłoszenie nr 500162468-N-2018 z dnia 12.07.2018 r.
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej : dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz schodołazu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - RPPD.08.03.00-20-0023/16
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557551-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500119486-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej , Krajowy numer identyfikacyjny 365437292, ul. Leśna   7, 16-010  Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 74 36 082 , e-mail s.rawinis@skansen.bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skansen.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz schodołazu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AD.261.11.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz schodołazu. Zamówienie jest podzielone na trzy części: I część zamówienia – dostawa wyposażenia ekspozycyjnego; II część zamówienia – dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych; III część zamówienia – dostawa schodołazu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33193100-0

Dodatkowe kody CPV: 30195912-8, 39100000-3, 39133000-3, 39154000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawa wyposażenia ekspozycyjnego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą uchylił się od zawarcia umowy, natomiast Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, którego ofertę zbadano zgodnie z art. 94 ust. 3 p.z.p., nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 p.z.p. Z tej przyczyny postępowanie w części I unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych, tj. z uwagi na to, że postępowanie w tej części obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający stwierdził, że z postępowania przedwcześnie wykluczono Wykonawcę, który w części II złożył ofertę najwyżej punktowaną, a przy tym o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą zwrócono się do pozostałych Wykonawców z pominięciem Wykonawcy wykluczonego. W rezultacie po upływie terminu związania ofertą nie wszyscy Wykonawcy byli związani złożonymi ofertami, zarazem na tym etapie obowiązkiem Zamawiającego było unieważnienie czynności wykluczenia Wykonawcy i dalsze działanie z udziałem wszystkich Wykonawców. Uznano więc, że dalszy tok postępowania w części II prowadziłby do naruszenia art. 7 ust. 1 p.z.p. W efekcie postępowanie w części II unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych, tj. z uwagi na to, że postępowanie w tej części obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych