Ogłoszenie nr 510273150-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.
Gmina Słupia: Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614018-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Słupia, Krajowy numer identyfikacyjny 75014851000000, ul. Słupia  136, 96-128  Słupia, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 315 591, e-mail gmina@slupia.com.pl, faks 468 315 514.
Adres strony internetowej (url): www.slupia.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIGKiOŚ.271.19.2019.JJ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 144 szt. podłączeń kanalizacyjnych w miejscowości Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia w gminie Słupia o łącznej długości ok. 2 757,00 mb. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać budowę podłączeń kanalizacyjnych na działkach mieszkańców Gminy Słupia w zakresie w zakresie wytyczenia, wykopów i robót ziemnych, robót montażowych i instalacyjnych (rurociągi i studnie rewizyjne), przepięcia, zasypywania i zagęszczenia wykopów, prace porządkowe obejmujące odtworzenia nawierzchni (np. kostka brukowa), przełączenia, pomiary i sprawdzenia. Do zadań oraz czynności Wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w tym znak bezpieczeństwa. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów zamiennych tego samego rodzaju i nie niższej jakości, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zamiana nie może stanowić podstawy do żądania podwyższenia zapłaty. Zabronione jest zasypywanie wykopów gruzem. Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. 2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, 3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek geodezji i kartografii – w przypadku gdy jest wymagana przepisami prawa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232440-8

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 851426.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych "TOMPEX" Tomasz Strumian
Email wykonawcy: ziwk.tompex@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Małczewska 101
Kod pocztowy: 95-060
Miejscowość: Brzeziny
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 650000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 650000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 999670.97
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych