Ogłoszenie nr 510436131-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: Zakup testów diagnostycznych do oznaczenia antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Zakupu dokonano bez zastosowania przepisów ustawy PZP na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym zwiazanym z wystapieniem COVID-19

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Krajowy numer identyfikacyjny 14088677100000, ul. ul. Wieżowa  8, 02-147  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 574 62 44, e-mail zp@pansa.pl, faks 22 574 63 59.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Agencja Państwowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup testów diagnostycznych do oznaczenia antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup testów diagnostycznych do oznaczenia antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33140000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zakupu dokonano bez zastosowania przepisów ustawy PZP na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym zwiazanym z wystapieniem COVID-19 - zakup bezpośredni
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/10/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9996.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bio-Novum sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@bio-novum.com
Adres pocztowy: Nowy Świat 23A/3U
Kod pocztowy: 20-418
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9996.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9996.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9996.80
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zakupu dokonano bez zastosowania przepisów ustawy PZP na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym zwiazanym z wystapieniem COVID-19
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych