Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500035255-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.
Urząd Gminy Lipnica Wielka: Zakup licencji i wdrożenie systemu e-Urząd” w ramach projektu ”e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574781-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518  , 34483   Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (url): www.lipnicawielka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup licencji i wdrożenie systemu e-Urząd” w ramach projektu ”e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i wdrożenie systemu e-Urząd dla potrzeb Gminy Lipnica Wielka. Przedmiot zamówienia obejmuje uruchomienie e-Usług w zakresie następujących modułów: Moduł udostępnienia eUsług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych, Moduł udostępnienia e-Usług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami oraz komunikacja z firmami wywozowymi, Moduł udostępnienia e-Usług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opat lokalnych, Moduł udostępnienia e-Usług w zakresie informacji z prowadzonych ewidencji, Moduł udostępnienia e-Usług w zakresie możliwość składania elektronicznych formularzy oraz informacji o stanie sprawy i korespondencji, Moduł udostępnienia eUsług w zakresie wykonania budżetu oraz wymiany informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą, Moduł do analiz i raportów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, Prace wdrożeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72263000-6, 72310000-1, 72312100-6, 80533100-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 315000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Rekord SI Sp. z o.o.,
Email wykonawcy: rekord@rekord.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kasprowicza 5
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Rekord Kraków Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 359000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 359000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 359000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych