Ogłoszenie nr 510427539-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Zaprojektowanie i wykonanie systemu ppoż. wbudynku użytkowym przy ul .Starołęckiej 36/38 w Poznaniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615552-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60 - 770 Poznań. tel. 415 88 00 fax. 415 88 09 e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl www.zkzl.poznan.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. ul. Matejki  57, 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8694 800; 8694 801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694 809.
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie systemu ppoż. wbudynku użytkowym przy ul .Starołęckiej 36/38 w Poznaniu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.201.43.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu ppoż. w budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej36/38 w Poznaniu. nr działek 12/5 i 13/2, nr arkusza 01, obręb Starołęka. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym dalej PF-U i obejmuje w szczególności: 1) opracowanie na podstawie PF-U, Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem map, warunków, uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do sporządzenia Projektu Budowlanego, 2) opracowanie na podstawie PF-U i Projektu Budowlanego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Projektu Wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ), Przedmiaru robót oraz Kosztorysu ofertowego, 3) uzyskanie, na podstawie Projektu Budowlanego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia organu o braku sprzeciwu do prowadzenia robót (gdyby zakres robót wymagał dokonania ich zgłoszenia), 4) pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej w ramach przedmiotu Umowy dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej(zwanej dalej Dokumentacją), zwanym dalej Nadzorem autorskim, 5) realizacja robót budowlanych na podstawie Dokumentacji, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 8 ust. 6 pkt5 lit. a Istotnych Postanowieniach Umownych (IPU) – zał. nr 8 do SIWZ (zwana dalej Dokumentacją Powykonawczą). Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy - załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z Programem Funkcjonalno –Użytkowym
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45450000-6

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45311000-0, 45100000-8, 45000000-7, 45421100-3, 45315100-9, 71320000-7, 71248000-8, 71700000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 650406.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU TEL-POŻ-SYSTEM „ISKRA” sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krańcowa 11
Kod pocztowy: 61-022
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 233700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 233700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych