Ogłoszenie nr 510437665-N-2021 z dnia 06.12.2021 r.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach: Mocowanie do rurek intubacyjnych transportowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, Krajowy numer identyfikacyjny 00065711900000, ul. Rybickiego  1, 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 8340821, e-mail dzp@wsz-skier.pl, faks 468340823.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Mocowanie do rurek intubacyjnych transportowe
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
19/COVID19/2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach, na potrzeby chorych z podejrzeniem COVID-19 lub chorych na COVID-19 (decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10.11.2021r, znak ZK-III.6310.181.2021-10(2)) niezbędny stał się zakup dodatkowego sprzętu w celu prawidłowego funkcjonowania Szpitala. Mocowania do rurek intubacyjnych niezbędne są do bezpiecznego transportu zaintubowanych pacjentów chorych na Covid-19 do innych ośrodków intensywnej terapii. Zakupu dokonano w firmie CzarMed Łukasz Czarnecki, Jabłoniowa 7, 95-020 Stróża, wartość zamówienia 872,64 zł brutto.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33172000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych