Ogłoszenie nr 500290629-N-2018 z dnia 05.12.2018 r.
Powiat Gostyniński: „Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019” z podziałem na 3 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 640365-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Gostyniński, Krajowy numer identyfikacyjny 61101531300000, ul. ul. Dmowskiego  13, 09-500   Gostynin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 2357981, e-mail przetargi@gostynin.powiat.pl, faks 024 2357985.
Adres strony internetowej (url): bip.gostynin.powiat.pl
Adres profilu nabywcy: bip.gostynin.powiat.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019” z podziałem na 3 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.35.2018.ZDP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 z podziałem na trzy części: Część I: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – obszar Nr I Część II: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – obszar Nr II Część III: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – obszar Nr III UWAGA: Zestawienie dróg na każdym z obszarów przedstawia załączone do SIWZ zestawienie, odpowiednio dla obszaru I, II, III (załącznik nr 7 do SIWZ) Na każdym obszarze są do wykonania następujące zadania: Odśnieżanie dróg powiatowych. Przygotowanie 15% mieszanki piasku i soli oraz solanki + załadunek tej mieszanki na piaskarki i załadunek soli na solarkę oraz zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych. Wykonawca przygotowuje we własnym zakresie mieszankę piasku z solą oraz sól (z materiałów zakupionych przez Wykonawcę), składuje ją na własnym placu oraz dysponuje własnym sprzętem do jej załadunku na piaskarki i solarki. Zwalczanie śliskości zimowej 15% mieszanką piasku z solą lub solą w miejscach wyznaczonych w w/w zestawieniach. Miejsca wyznaczone do zwalczania śliskości przedstawiają załączone wykazy. Zużycie mieszanki do zwalczania śliskości 60-100g/m2, solanki 10-20g/m2. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych w Powiecie Gostynińskim przedstawia zał. nr 8 do niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – obszar Nr I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 289159.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: techniczny@prd.gostynin.com.pl
Adres pocztowy: UL.Krosniewicka
Kod pocztowy: 09-500
Miejscowość: Gostynin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 289159.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 280368.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 289159.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – obszar Nr II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 120290.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MARGO
Email wykonawcy: m.przewlocki@wp.pl
Adres pocztowy: JANKI 13
Kod pocztowy: 09-550
Miejscowość: Szczawin Koscielny
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 120290.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 120290.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 155995.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część III: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 – obszar Nr III
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 209649.60
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 209649.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209649.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 215438.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych