Ogłoszenie nr 510128939-N-2019 z dnia 26.06.2019 r.
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza: „Budowa drogi rowerowej Praszka–Aleksandrów” Zadanie nr I i II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538165-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46-320  Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url): www.praszka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa drogi rowerowej Praszka–Aleksandrów” Zadanie nr I i II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IT.V.042.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi rowerowej Praszka–Aleksandrów” - Zadanie nr I i II W ramach Zadania nr I przewidziane są m.in.: • Organizacja zaplecza budowy; • Roboty pomiarowe; • Roboty przygotowawcze; • Roboty rozbiórkowe w zakresie elementów drogowych; • Roboty ziemne – wykopy i nasypy; • Roboty drogowe (korytowanie, podbudowa, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, roboty związane z wykonanie barierek ochronnych, oznakowania, roboty wykończeniowe); • Roboty związane z budową trzech wiat przystankowych; • Roboty związane z montażem trzech lamp oświetlenia solarnego. W ramach Zadania nr II przewidziane są m.in.: • Roboty związane z remontem trzech dawnych mostów kolejowych, które obecnie będą pełnić funkcje kładek pieszo-rowerowych. Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233162-2

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45221111-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: „Budowa drogi rowerowej Praszka–Aleksandrów” Zadanie nr I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1100303.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BET-BRUK" Zbigniew Bryś
Email wykonawcy: betbruk@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Niegolewskich 14
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1353372.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1353372.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1210566.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: „Budowa drogi rowerowej Praszka–Aleksandrów” Zadanie nr II
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, działając w imieniu Gminy Praszka zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa drogi rowerowej Praszka - Aleksandrów” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości 520.830,00 zł brutto. Informacja z otwarcia ofert zamieszczona została na stronie internetowej zamawiającego. Stosownie do treści art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zamawiający unieważnia postepowanie, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych