Ogłoszenie nr 510233940-N-2020 z dnia 21.11.2020 r.
Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie: „Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla budowy ronda i alei spacerowej w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzorów autorskich przez Wykonawcę”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 593042-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540197326-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 00051587900000, ul. ul. Jana Pawła II  10, 41-100  Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 605 200, e-mail ratusz@um.siemianowice.pl, faks 327 605 280.
Adres strony internetowej (url): www.siemianowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla budowy ronda i alei spacerowej w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzorów autorskich przez Wykonawcę”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RD.271.5.2020; ZP.rp.58.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla budowy ronda i alei spacerowej w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzorów autorskich przez Wykonawcę 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć (3) części: 2.1 Część nr 1 zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Aleja spacerowa – od ulicy Dworskiej do Stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę. Przedmiotem Części 1 zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Aleja spacerowa – od ulicy Dworskiej do Stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich wraz z oświetleniem i odwodnieniem, elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, itp.) oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego przez Wykonawcę. 2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, został zawarty w Dodatku nr 3a do SIWZ. 2.1.2. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 4a do SIWZ). 2.1.3. Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 2.1.4. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 2.1.5. W ramach realizacji umowy Ilość nadzorów na budowie lub poza nią, w ramach obowiązków nadzoru autorskiego będzie zgodna z ofertą Wykonawcy, jednak nie mniejsza niż 5 nadzorów. 2.1.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 2.1.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 2.1.8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp. 2.2 Część nr 2 zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Aleja spacerowa – od Zespołu Pałacowego w Parku Miejskim do ulicy Dworskiej w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Aleja spacerowa – od Zespołu Pałacowego w Parku Miejskim do ulicy Dworskiej w Siemianowicach Śląskich wraz z oświetleniem i odwodnieniem, elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, itp.), bezpiecznym wyniesionym przejściem dla pieszych przez ulicę Dworską z elementami uspokojenia oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego przez Wykonawcę. 2.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2, został zawarty w Dodatku nr 3b do SIWZ. 2.2.2. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 4b do SIWZ). 2.2.3. Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 2.2.4. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 2.2.5. W ramach realizacji umowy Ilość nadzorów na budowie lub poza nią, w ramach obowiązków nadzoru autorskiego będzie zgodna z ofertą Wykonawcy, jednak nie mniejsza niż 5 nadzorów. 2.2.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 2.2.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 2.2.8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp. 2.3 Część nr 3 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Krupanka, Wrocławska na skrzyżowanie typu rondo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Krupanka, Wrocławska na skrzyżowanie typu rondo wraz z odwodnieniem, przebudową oświetlenia ulicznego i likwidacją istniejącej sygnalizacji świetlnej oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego przez Wykonawcę. 2.3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3, został zawarty w Dodatku nr 3c do SIWZ. 2.3.2. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 4c do SIWZ). 2.3.3. Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 2.3.4. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 2.3.5. W ramach realizacji umowy Ilość nadzorów na budowie lub poza nią, w ramach obowiązków nadzoru autorskiego będzie zgodna z ofertą Wykonawcy, jednak nie mniejsza niż 5 nadzorów. 2.3.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 2.3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 2.3.8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Krupanka, Wrocławska na skrzyżowanie typu rondo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 96304.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: RODES Witold Sladkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bema 7/2
Kod pocztowy: 41-106
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 96924.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96924.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 12%
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Aleja spacerowa – od Zespołu Pałacowego w Parku Miejskim do ulicy Dworskiej w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25101.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma ABS-Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 14
Kod pocztowy: 40-169
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67650.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Aleja spacerowa – od ulicy Dworskiej do Stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 39000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma ABS-Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 14
Kod pocztowy: 40-169
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54612.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54612.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54612.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych