Ogłoszenie nr 510097672-N-2020 z dnia 04.06.2020 r.
"ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ" SPÓŁKA Z O.O.: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521232-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
"ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ" SPÓŁKA Z O.O., Krajowy numer identyfikacyjny 16160788100000, ul. Sienkiewicza  8, 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48(77)4693097, e-mail zkpzamowienia@gminapokoj.pl, faks +48(77)4693085 wew.22.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka komunalna ze 100% udziałem gminy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy) oraz w załączniku nr 6 (wzór umowy)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV: 15131130-5, 15110000-2, 15112000-6, 15500000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet 2 Nabiał i produkty mleczarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 65248.55
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa Michalinka Michał Wypych
Email wykonawcy: zamowienia@mlekowszkole.com.pl
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 4
Kod pocztowy: 46-100
Miejscowość: Namysłów
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 68510.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68510.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68510.98
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Pakiet 10 Wędliny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ust. 2 ustawy 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843. Zgodnie z dyspozycją przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Pakiet 11 Mięso
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ust. 2 ustawy 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843. Zgodnie z dyspozycją przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Pakiet 12 Drób
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ust. 2 ustawy 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843. Zgodnie z dyspozycją przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych