Ogłoszenie nr 510118054-N-2019 z dnia 12-06-2019 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy: Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558437-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Krajowy numer identyfikacyjny 61032054000000, ul. Zachodnia  6, 99-100  Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew. 205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264.
Adres strony internetowej (url): www.zozleczyca.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZOZ.ZP.391-9/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup i dostarczenia przez Wykonawcę) do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy towaru w postaci odczynników do badań biochemicznych. Rodzaj i ilości oznaczeń jaki Zamawiający zamierza przeprowadzić w okresie trwania umowy przedstawia załącznik nr 9 do SIWZ. Do powyższego zestawienia Wykonawca zaoferuje odpowiednie odczynniki, których spektrum działania zapewni minimalizację kosztów badań. Ilość zamawianych odczynników wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego i może się różnić od podanej planowanej ilości oznaczeń nie więcej jednak niż 20%, przy czym na zwiększenie ilości zamawianych odczynników konieczna będzie dodatkowa umowa. Warunkiem zakupu odczynników będzie umożliwienie Zamawiającemu dzierżawy 2 analizatorów (główny + backup) przystosowanych do pracy na tych odczynnikach. Wykonawca dostarczy analizator automatyczny główny i analizator typu "backup" możliwy do postawienia na stole - w pełni kompatybilny programowo i odczynnikowo z analizatorem głównym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Stwierdzono, że przygotowując postępowanie na dostawę odczynników do badań biochemicznych oraz działając w jego toku popełniono błędy, które spowodowały, że jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych