Ogłoszenie nr 510562917-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.
Miasto Puławy: Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” etap II – budowa Mediateki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania Mediateki”, przewidzianego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611482-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540236640-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Puławy, Krajowy numer identyfikacyjny 43101937100000, ul. Lubelska  5, 24-100  Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 458 60 35, e-mail bzp@um.pulawy.pl, faks 81 458 61 99.
Adres strony internetowej (url): www.pulawy.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” etap II – budowa Mediateki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.14.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” etap II – budowa Mediateki wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wojska Polskiego 4, 24–100 Puławy, dz. nr ew. 634/25, 634/26. Budynek Mediateki jest budynkiem trzykondygnacyjnym (dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna-parking) o powierzchni zabudowy 1651,36 m2, powierzchni użytkowej 3923,91m2 i kubaturze 18980,0 m3. Budynek spełnia wymogi budownictwa bibliotecznego opartego na zasadach dotyczących organizacji i planowania przestrzeni, organizacji zbiorów i usług, a także innych założeń związanych z misją czy rolą biblioteki. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wod – kan, co i ct, wentylację mechaniczną i klimatyzację, teletechniczną.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45212331-5, 45400000-1, 45223310-2, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 48160000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22068674.83
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ERBUD S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Kod pocztowy: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26484072.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26484072.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27890863.24
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 90
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych