Ogłoszenie nr 510198244-N-2019 z dnia 19.09.2019 r.
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B Uzdrowienie Chorych : Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą(16 osób + kierowca), w tym z miejscami do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu " Autobus dla niepełnosprawnych"- likwidacja barier transportowych, w ramach" Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590390-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B Uzdrowienie Chorych , Krajowy numer identyfikacyjny 00621751600119, ul. Szpitalna   29, 44-194   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 336-22-33, 32 336-22-33, e-mail ksiegowosc@knurow.caritas.pl, sklosowski@knurow.caritas.pl, faks 32 336-22-33.
Adres strony internetowej (url): www.knurow.caritas.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Kościelna osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą(16 osób + kierowca), w tym z miejscami do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu " Autobus dla niepełnosprawnych"- likwidacja barier transportowych, w ramach" Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D".
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o liczbie miejsc 17 łącznie z kierowcą(16 osób + kierowca), w tym z miejscami do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Knurowie. W ramach projektu " Autobus dla niepełnosprawnych"- likwidacja barier transportowych, w ramach" Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w obszarze D". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34121000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 229245
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: REN-CAR Sp zo.o
Email wykonawcy: jacek.szulc@rencar.com.pl
Adres pocztowy: 44-207 Rybnik ul. Gliwicka 190
Kod pocztowy: 44-207
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 281971.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 281971.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 322998.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych