Ogłoszenie nr 510122922-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój: „Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna; Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego. Konkurs nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542762-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego  60, 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FP.271.00005.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby pracowni dla zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany do celów edukacyjnych w pracowni do nauki zawodu. Zamówienie będzie obejmować następujące pozycje, CZĘŚĆ I: Zestawy komputerowe z oprogramowaniem dydaktycznym a) Program dydaktyczny FluidSim5- moduł Pneumatyka lub równoważny (licencja zbiorowa sieciowa dla 12 użytkowników) b) Program dydaktyczny FuidSim5 – moduł Elektrotechnika i elektronika lub równoważny (licencja sieciowa dla 12 użytkowników) c) Zestawy komputerowe – 12 zestawów CZĘŚĆ II: Stanowisko pomiarowo-montażowe – 6 zestawów Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1. dostawę, rozładunek, wniesienie sprzętu oraz montaż i uruchomienie urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (tj. w Zespole Szkół nr 6, ul. Harcerska 12 Jastrzębie-Zdrój), 2. przeprowadzenie bezkosztowego szkolenia z zakresu obsługi, użytkowania, konserwacji programów i urządzeń, 3. przygotowanie i przekazanie Odbiorcy dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (m.in.: atesty, karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji) w języku polskim, 4. serwis maszyn i urządzeń w okresie gwarancji. Sprzęt musi być dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162110-9

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 39181000-4, 31670000-3, 31172000-2, 34999100-7, 38552000-9, 38342000-4, 38341320-6, 38341310-3, 38341300-0, 38552000-9, 31711131-0, 31711152-3, 31711100-4, 42661100-8, 30213300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zestawy komputerowe z oprogramowaniem dydaktycznym
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1 Nie złożono żadnej oferty

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Stanowisko pomiarowo-montażowe – 6 zestawów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1 Nie złożono żadnej oferty

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych