Ogłoszenie nr 510233947-N-2020 z dnia 21.11.2020 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy Nowosolna.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590987-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, Krajowy numer identyfikacyjny 47016712100000, ul. ul. Rynek Nowosolna  1, 92-703  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 648 44 58, e-mail zgkgn@poczta.intenetdsl.pl, faks 42 648 44 58.
Adres strony internetowej (url): www.gminanowosolna.pl
Adres profilu nabywcy: www.gminanowosolna.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy Nowosolna.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPUB.271.1.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy Nowosolna, obejmujące: - utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) - zwalczanie śliskości zimowej 3.2. Długość dróg gminnych i powiatowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wynosi około 125 km., długość odcinków niebezpiecznych ok. 40 km. 3.3. Wykaz dróg, kolejność odśnieżania oraz standard ich utrzymania określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 3.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 3.5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 3.6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.7. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 204843.50
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mariusz Kobus Moto-Sklep
Email wykonawcy: jm.2008@op.pl
Adres pocztowy: Olszewo 2
Kod pocztowy: 95-047
Miejscowość: Jeżów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 240500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 208000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 251000
Waluta: ZŁ
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych