Ogłoszenie nr 500099343-N-2018 z dnia 08.05.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Termomodernizacja budynku, adaptacja strychu na mieszkanie w budynku przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534423-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku, adaptacja strychu na mieszkanie w budynku przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0015.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku, adaptacja strychu na mieszkanie w budynku mieszkalnym przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku. Zakres robót 1. Roboty ogólnobudowlane: 1) roboty rozbiórkowe: a) demontaż stolarki okiennej, b) rozbiórka podłóg wraz z zasypami, c) demontaż części słupków drewnianych, 2) roboty murarskie i betoniarskie: a) wykonanie ścianek działowych wraz z wieńcami żelbetowymi, b) wymurowanie przewodów wentylacyjnych, 3) wykonanie podłóg: a) wykonanie podłóg na stropach drewnianych wraz z wykonaniem izolacji akustycznej stropów, b) podłoża z płyt OSB – 3 podkładu suchego jastrychu, 4) wykonanie lekkich ścianek działowych, sufitów i obudów wraz z izolacjami termicznymi, 5) montaż stolarki budowlanej, a) drzwi. 2. Roboty elewacyjne: a) remont balkonów, b) wykonanie podestu w przejeździe, c) wykonanie pokrycia daszku w elewacji tylniej, d) odtworzenie studzienek piwnicznych, e) roboty tynkarskie wraz z odtworzeniem detali, f) docieplenie elewacji bocznej, g) stolarka i ślusarka budowlana 3. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe: a) wykonanie izolacji poziomej, b) wykonanie izolacji pionowej, c) wykonanie opaski wzdłuż elewacji szczytowej budynku d) odtworzenie studzienek piwnicznych, e) montaż okien piwnicznych 4. Roboty instalacyjne elektryczne: a) zasilanie mieszkania, b) tablica elektryczna – mieszkaniowa 230/400 V – TM, c) instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych, d) instalacja oświetleniowa wewnętrzna, e) ochrona przeciw porażeniowa, 5. Roboty instalacyjne wod.-kan.: a) demontaż istniejących przewodów kanalizacyjnych na poziomie strychu, b) włączenie się do istniejących instalacji wod.-kan. budynku, c) wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej w przedmiotowym mieszkaniu z rur wielowarstwowych, d) wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z projektowanych przyborów sanitarnych zainstalowanych w przedmiotowym mieszkaniu e) podłączenie projektowanych przyborów sanitarnych, armatury czerpalnej, f) montaż zestawu wodomierzowego rozliczającego przedmiotowy lokal m mieszkalny, g) przywrócenie ścian i sufitów mieszkania, w którym zostało przeprowadzone włączenie się do istniejącej instalacji wod.-kan. budynku, h) kontrola jakości próby ciśnieniowe, i) płukanie i dezynfekcja przewodów wodnych, j) zabezpieczenie przed korozją, k) wykonanie izolacji termicznej przewodów, l) doprowadzenie powierzchni ścian do stanu surowego, 6. Roboty instalacyjne c.o.: a) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, b) montaż grzejników wraz z ich zaworami i głowicami termostatycznymi, c) wykonanie próby szczelności, d) podłączenie instalacji do kotła grzewczego, e) regulacja instalacji, 7. Roboty instalacyjne gazowe: a) nawiązanie do istniejącej instalacji gazu, b) montaż armatury i urządzeń, c) montaż kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania, d) montaż przewodu spalinowo powietrznego kotła gazowego, e) próba ciśnieniowa, f) malowanie rurociągów, g) uziemienie instalacji gazowe h) przywrócenie ścian do stanu pierwotnego (przejścia przez ściany istniejące), 8. Roboty w zakresie instalacji odgromowej: a) montaż nowych zaworów poziomych na wspornikach klejonych do powierzchni dachu, b) montaż przewodów odprowadzających p/t z drutu Fe/Zn 8mm, c) montaż przewodów uziemiających, d) wykonie uziomu otokowego, e) wykonanie pomiarów rezystencji uziemienia, f) podłączenie przez złącza kontrolne przewodów odprowadzających do uziomu. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3

Dodatkowe kody CPV: 45450000-6, 45420000-7, 45430000-0, 45453000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45443000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 635481.69
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MEDREM Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@medrem.pl
Adres pocztowy: ul. Zamysłowska 10 c
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 686009.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 686009.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 686046.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych