Ogłoszenie nr 510089090-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych z dostawą, wniesieniem i rozładunkiem pod wskazany adres

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Poz. 13 i 14 opisu przedmiotu zamówienia jest finansowana ze środków w ramach projektu „Przygotowanie kadry administracyjnej do realizacji efektywnego procesu adaptacji studentów zagranicznych na Uczelni w ramach Welcome&BeSafe Point”, Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18 Poz. 17 opisu przedmiotu zamówienia jest finansowana ze środków w ramach Programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518475-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, e-mail dzp@us.edu.pl , faks -.
Adres strony internetowej (url): http://us.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych z dostawą, wniesieniem i rozładunkiem pod wskazany adres
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.381.013.2020.UG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych, zwanych dalej także „materiałami”. 2) Zakres zamówienia, obejmuje przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych, ich dostarczenie, rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniku nr 2 do SIWZ. Wskazane przez Zamawiającego ilości materiałów są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wszystkich podanych ilości, a tym samym pełnej kwoty umowy. W powyższych przypadkach Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5) Przedmiot umowy realizowany będzie przez 12 miesięcy od zawarcia umowy albo do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wartość umowy) w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej; Przedmiot umowy realizowany będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego przez cały okres trwania umowy, na podstawie zleceń; Zlecenia będą składane Wykonawcy w sposób przewidziany w wzorze umowy ( załącznik 3 do SIWZ) w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Dopuszczalny maksymalny czas realizacji poszczególnego zlecenia (od momentu złożenia przez Zamawiającego zlecenia u Wykonawcy aż do dostarczenia zrealizowanego zamówienia do siedziby Zamawiającego) - 120h. Wykonawca dostarczy zlecone materiały w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30). UWAGA! W przypadku gdy koniec terminu realizacji wypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, termin uważa się za dochowany w następny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy. (Termin realizacji danego zlecenia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowanie terminu krótszego niż wymagany maksymalny termin, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.) 6) Adres dostawy: Zlecenia dotyczyć będą wydziałów i jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w miastach woj. śląskiego (w szczególności Katowice, Sosnowiec, Chorzów i Cieszyn), miejsce dostawy będzie wskazane każdorazowo przez Zamawiającego w zleceniu. 7) Każde zlecenie będzie zrealizowane jednorazowo (Zamawiający nie dopuszcza częściowej realizacji danego zlecenia) w nakładzie określonym dla każdej pozycji opisu przedmiotu zamówienia dla jednego projektu graficznego (jeśli dotyczy). Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu danego zlecenia; 8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ 9) Oferty równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 10) Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje następujące społeczne warunki realizacji zamówienia (klauzule społeczne): W ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdz. IX, Zamawiający przewidział możliwość przyznania dodatkowych punktów Wykonawcy, w przypadku zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 11) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. – nie dotyczy osobistego świadczenia usługi przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby osoby wykonujące w zakresie realizacji zamówienia następujące czynności: drukowania, oprawy, obsługi klienta były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.). 2) Wskazane wyżej czynności muszą być wykonywane, w całym okresie realizacji umowy, przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, jeżeli Wykonawca zamierza zatrudnić na to miejsce inną osobę, zobowiązuje się do zatrudnienia jej na podstawie umowy o pracę. 3) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż trzy (3) dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 16. a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę założenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w ust. 16 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) lub zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 4) Dokumenty, o których mowa w pkt 9) lit. b) z wyjątkiem zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych osób uczestniczących w realizacji zamówienia, które w kontekście weryfikacji spełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp mają charakter irrelewantny. Powyższe dokumenty powinny zostać w szczególności pozbawione adresów, czy numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o których mowa powyżej winny zostać powierzone przez Wykonawcę do przetwarzania wg zasad, o których mowa w § 9 umowy. 5) Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 18 lit. a) przez Wykonawcę (Podwykonawcę) dokumentów, o których mowa w ust. 9 lit. b) powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ust. 18 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności z ust. 16 na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w treści umowy z podwykonawcą/-ami, zapisów umożliwiających realizację obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. 7) W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 16 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do zatrudnienia osób w świetle powyższych zasad, jak również przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; 8) Postanowienia dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 12) Podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 7 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79810000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43345.67
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Drukarnia "SIL-VEG-Druk" s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Niegolewskich 12
Kod pocztowy: 42-700
Miejscowość: Lubliniec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 90000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42853.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62472.32
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych