Ogłoszenie nr 510237988-N-2020 z dnia 25.11.2020 r.
Powiat Leski: Aktualizacja baz danych PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 598061-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Leski, Krajowy numer identyfikacyjny 37103497400000, ul. ul. Rynek  1, 38-600  Lesko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, e-mail promocja@powiat-lesko.pl, faks 13 4697130.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-leski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktualizacja baz danych PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IN.271.1.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Aktualizacja baz danych PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku. Zamówienie zostało poddzielone na dwie części: 1) Część 1 zamówienia – „Dostosowanie i przeliczenie do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. z 2012 r poz. 352 z układu PL-KRON86-NH NA PL-EVRF2007-NH elementów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru Powiatu Leskiego (1821 składającego się z 83 obrębów ewidencyjnych Zakres rzeczowy przedmiotu umowy części 1 obejmuje: obszar opracowania obejmujący 83 obręby ewidencyjne dla których w 2017 r. została założona pełna baza numeryczna w zakresie bazy danych „GESUT”. Baza jest prowadzona w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PUWG 2000 strefa 7 oraz wysokościowym PL-KRON86-NH. 2) Część 2 zamówienia –Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu leskiego. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy części 2 obejmuje: wykonanie przeglądu i inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej na obszarze powiatu leskiego. Przeglądowi i inwentaryzacji zostanie poddanych łącznie: - 1000 z 2959 punktów osnowy szczegółowej III klasy, - przedmiotem przeglądu i inwentaryzacji będą punkty osnowy znajdujące się w terenach zainwestowanych (budowlanych) oraz punkty, które zostaną uzgodnione podczas realizacji zadania w celu uzupełnienia, - z opracowania będą wyłączone miejscowości: Mchawa, Smerek, Kalnica, Manasterzec, Bezmiechowa Dolna, Bóbrka, Myczków, Zwierzyń i Olszanica na których obecnie są prowadzone modernizacje ewidencji gruntów i budynków oraz teren Miasta Leska dla, którego przegląd i inwentaryzacja została już wykonana. W zakres prac wchodzi w szczególności: odszukanie punktów osnowy, sprawdzenie stanu znaków geodezyjnych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 4 a oraz 4 b do SIWZ - Warunki techniczne
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71355000-1

Dodatkowe kody CPV: 72312000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostosowanie i przeliczenie do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. z 2012 r poz. 352 z układu PL-KRON86-NH NA PL-EVRF2007-NH elementów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru Powiatu Leskiego (1821 składającego się z 83 obrębów ewidencyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40650.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp z o.o.
Email wykonawcy: biuro@geomiar.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 35
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5904.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29520.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu leskiego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81300.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp z o.o.
Email wykonawcy: biuro@geomiar.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 35
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 86100.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86100.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 91758.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych