Ogłoszenie nr 500304365-N-2018 z dnia 20.12.2018 r.
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2018 roku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 651687-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46320   Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url): www.praszka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2018 roku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GPRR.IV.271.17.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000 zł (słownie: Trzy miliony trzysta tysięcy zł) z uwzględnieniem następujących warunków:  Rodzaj kredytu: kredyt długoterminowy,  Cel kredytu: dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Praszka w 2018 r.,  Kwota kredytu: 3 300 000 zł (słownie: Trzy miliony trzysta tysięcy zł). Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Gminy Praszka w 2018 r.  Waluta kredytu: PLN,  Prowizja: powinna obejmować prowizję z tytułu rozpatrzenia wniosku o kredyt, prowizję przygotowawczą i inne, jeżeli wynikają one z tabeli opłat i prowizji pobieranych przez Wykonawcę za czynności bankowe. Niezależnie od okresu kredytowania prowizja jest jednorazowa i płatna na początku umowy, po uruchomieniu kredytu.  Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte na WIBOR 1 M z pierwszego dnia każdego miesiąca powiększone o marżę Wykonawcy (stawka bazowa WIBOR 1M ustalana jest na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca),  Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel In blanco. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych innych form zabezpieczenia przedmiotowego kredytu,  Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu: do dnia 30 czerwca 2020 r.,  Spłata kredytu: a) spłata rat kapitałowych: od 30.06.2020 r. – 7 rat b) spłata odsetek: od 31.12.2018 r. – na koniec każdego miesiąca. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia kredytu w transzach (maksymalnie 2 transze) od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2018 r. Wypłata transzy kredytu: do 3 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego dyspozycji o uruchomienie. Planowany termin podpisania umowy: 14.12.2018 r. Marża i prowizja Wykonawcy podana w ofercie jest stała i niepodległa żadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Odsetki z tytułu udzielonego kredytu spłacane będą przez cały okres obowiązywania umowy, w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od 31.12.2018 r.. Do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku. Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie o wysokości odsetek przypadających do spłaty za dany miesiąc w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 445000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Email wykonawcy: bank@bsnamyslow.com.pl
Adres pocztowy: Plac Wolności 12
Kod pocztowy: 46-100
Miejscowość: Namysłów
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 279160.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 279160.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 279160.26
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych