Ogłoszenie nr 510115001-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80km.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542744-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Plac Słowiański  17, 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 460 400, e-mail starostwo@powiat.malbork.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): bip.powiat.malbork.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
bip.powiat.malbork.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80km.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NR sprawy ZZP.272.25.2020.II
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II. Parametry techniczne – stan istniejący 1.Szerokość drogi – ok. 6m 2.Klasa techniczna drogi – G 3.Obciążenie ruchem 80KN/oś 4.Kategoria ruchu – KR3 5.Prędkość projektowana Vp= 90km/h 6.Szerokość ciągu jezdnego ok. 6m zwiększenie do 6,5 m 7.Przekrój drogowy jednojezdniowy 8.Nawierzchnia – bitumiczna Planowane roboty budowlane: 1.Przebudowa odcinka drogi powiatowej o długości 1,745km. 2.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna SMA11 asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża ( w tym: ciąg główny drogi, zjazdy do posesji i na pola, drogi dojazdowe) w ilości 12.688,23m2. 3.Poszerzenie łuku drogi. 4.Odbudowa rowów przydrożnych w ilości w ilości 2.989m 5.Remont przepustu poprzez oczyszczenie, odmulenie oraz naprawę przyczółków i barier w ilości 2szt. dodatkowo pod zjazdami na posesje i pola poprzez oczyszczenie, odmulenie. 6.Pielęgnacja zadrzewienia, poboczy: a)Mechaniczne karczowanie pni - frezowanie w ilości 12 szt. b)Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich w ilości 0,740ha. c)Przycięcie gałęzi do skrajni drogowej pionowej w ilości 78 szt. d)Wykonanie poboczy gruntowych z dodatkiem z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości 4.025,70m2. 7.Odnowienie/uzupełnienie oznakowania pionowego w ilości 14szt. 8.Ustawienie bariery ochronnej stalowej N2W2B na długości 40m.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1637237.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych STRZELBUD Sp. z. o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lotnicza 3
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyn
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1226646.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1226646.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177385473
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych