Ogłoszenie nr 510004328-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618271-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540245936-N-2019,540246964-N-2019,540249168-N-2019,540253106-N-2019,540258093-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): bip.zgm.rybnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0075.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) przygotowanie zaplecza budowy, 2) usunięcie dwóch drzew kolidujących z inwestycją, 3) dostosowanie ruchu drogowego na ul. Chrobrego zgodnie z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu, wraz z aktualizowaniem oznaczeń drogowych w trakcie prowadzonych robót, 4) roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego oraz muru oporowego, 5) wykonanie nowej ściany oporowej, 6) wykonanie nowych przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 7) wykonanie przebudowy przyłącza gazu oraz sieci gazowej kolidującej murem oporowym, 8) wykonanie zabezpieczenia przyłącza teletechnicznego wraz ze skrzynką do ponownego montażu, 9) wykonanie zabezpieczenia przyłącza elektroenergetycznego, 10) wykonanie zabezpieczenia istniejącej ściany frontowej wraz z tymczasową konstrukcją podpierającą ścianę od strony ulicy Chrobrego oraz od strony podwórza zapewniającej jej stateczność, 11) roboty remontowe i ogólnobudowlane, 12) etapowa rozbiórka elementów budynku (dach, stropy, kominy, ściany), 13) przeprowadzenie naprawy uszkodzeń istniejącej ściany frontowej wraz z wykonaniem izolacji, przepony metodą iniekcji ciśnieniowej, 14) wykonanie fundamentów i rdzeni w poziomie piwnicy, 15) montaż fabrycznie wykończonych modułów wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym w konstrukcji stalowej oraz połączeniem ich ze stalową konstrukcją wsporczą ściany frontowej i nową ścianą od strony sąsiedniego budynku, 16) instalacja centralnego ogrzewania, 17) instalacja wodno-kanalizacyjna, 18) instalacja elektryczna wraz z osprzętem, 19) instalacje niskoprądowe (RTV, Internet, telefon), 20) instalacja wentylacji mechanicznej, 21) instalacja gazowa, 22) instalacja przeciwpożarowa, 23) wykonanie stropodachu, 24) roboty w zakresie zagospodarowania terenu (opaska żwirowa, chodniki, dojścia, mała architektura), 25) roboty wykończeniowe, 26) uporządkowanie placu budowy. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, decyzja o pozwoleniu na budowę oraz na rozbiórkę stanowiące załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45211340-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5168192.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: BEN-BUD Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@benbud.com.pl
Adres pocztowy: ul. Gajowa 68
Kod pocztowy: 44-240
Miejscowość: Żory
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: BEN-BUD Janusz Benisz
Email wykonawcy: biuro@benbud.com.pl
Adres pocztowy: ul. Gajowa 68
Kod pocztowy: 44-240
Miejscowość: Żory
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5700752.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5700752.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10543540.87
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych