Ogłoszenie nr 510089100-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Gmina Czerniejewo: Budowa Klubu Dziecięcego w miejscowości Żydowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521614-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czerniejewo, Krajowy numer identyfikacyjny 63125952500000, ul. ul. Poznańska  8, 62-250  Czerniejewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4291310, 4291352, 4291353, e-mail s_piechnik@czerniejewo.pl, faks 614 291 349.
Adres strony internetowej (url): www.czerniejewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Klubu Dziecięcego w miejscowości Żydowo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIŚ.271.2.2020.SP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przewidziany do realizacji budynek klubu dziecięcego znajdować się będzie w północno-wschodniej części działki nr 93 zlokalizowanej w Żydowie przy ul. Kościuszki 24. Dojazd do projektowanego budynku prowadzi z ulicy przez istniejący poszerzany wjazd na działkę. Budynek zostanie usytuowany w odległości 4 m od granicy wschodniej i ok. 26 m od granicy północnej. Na działce zostanie wybudowany jednokondygnacyjny, wolnostojący, dwutraktowy, budynek klubu dziecięcego z trzema salami zajęć z łazienkami, dwoma sypialniami i magazynkami, szatnią, biurem i zapleczem socjalnym i kuchennym oraz pomieszczeniem technicznym. Przewidziano wewnętrzny korytarz komunikacyjny w środku budynku z dwoma wejściami z zewnątrz. Budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego, dach płaski dwuspadowy o konstrukcji żelbetowej, gęstożebrowej, ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną, fundamenty żelbetowe. Zestawienie elementów robót wg. tabeli elementów rozliczeniowych: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. ROBOTY BUDOWLANE 2.1 stan zero 2.2 podłoża pod posadzki 2.3 ściany parteru 2.4 komin wentylacyjny 2.5 stropodach 2.6 ścianki działowe 2.7 tynki wewnętrzne 2.8 stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 2.9 posadzki 2.10 roboty malarskie i okładziny ścienne 2.11 stolarka drzwiowa wewnętrzna 2.12 podłogi 2.13 elewacja 2.14 elementy zewnętrzne 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3.1 zasilanie 3.2 tablice rozdzielcze 3.3 przewody 3.4 instalacja gniazd 3.5 instalacja oświetlenia 3.6 instalacja wyrównawcza 3.7 instalacja piorunochronna 3.8 pomiary 4 INSTALACJE SANITARNE 4.1 instalacje wodociągowe 4.1.1 instalacje wodociągowe na cele bytowe 4.1.2 instalacje wodociągowe p.poz 4.2 kanalizacja sanitarna 4.3 instalacja c.o. 4.4 kotłownia 4.4.1 technologia kotłowni 4.4.2 instalacja spalinowa i powietrzna 4.5 instalacja gazowa kotłowni o mocy 45kW 4.6 wentylacja 4.6.1 centrala wentylacyjna 4.6.2 wentylacja wc, łazienki, szatnia 4.7 klimatyzacja 4.8 instalacja kanalizacji sanitarnej pcv dz.160mm SN 8 L=12,0m h=1,5m 4.9 instalacja wodociągowa 4.9.1 podejście wodomierzowe w istniejącej kotłowni 4.9.2 instalacja wodociągowa zewnętrzna PE DZ. 63mm PN 10 SDR 11,0 L=45,0m 4.9.3 hydrant p-poż DN 80mm 4.10 instalacja gazowa dz. 63mm PE100RC długości L=19,0m 4.11 demontaż szamba 30m³ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacjach projektowych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45214100-1, 45410000-4, 45442100-8, 45232460-4, 45331100-7, 45310000-3, 45333000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1034181.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany WALDEMAR FLAK
Email wykonawcy: waldek.flak80@wp.pl
Adres pocztowy: Rudki 9/2
Kod pocztowy: 62-240
Miejscowość: Trzemeszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1297404.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1297404.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1800976.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: około 50%
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych