Ogłoszenie nr 500232445-N-2018 z dnia 27.09.2018 r.
Gmina Wiśniew: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mroczkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599998-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wiśniew, Krajowy numer identyfikacyjny 71158262900000, ul. ul. Siedlecka  13, 08112   Wiśniew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0 25 641 73 13, e-mail zpoc@wisniew.pl, faks 0 25 641 73 13.
Adres strony internetowej (url): www.wisniew.e-bip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mroczkach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A.271.5.2018.WP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mroczkach. Przebudowa obejmuje odcinek drogi o długości 919 m w kilometrażu drogi 1+012 km do 1+931 km. 1) Parametry techniczno-użytkowe drogi są następujące: a) Kategoria drogi: gminna; b) Prędkość projektowa: 30 km/h; c) Kategoria ruchu: KR1; d) Szerokość pasa drogowego: 9,0 m; e) Nawierzchnia istniejąca: gruntowa; f) Nawierzchnia po przebudowie: kruszywo niezwiązane 0/31,5 mm; g) Długość przebudowywanego odcinka: 919 m; h) Szerokość jezdni po przebudowie: 5,5 m. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Wytyczenie trasy drogi w granicach działek nr 704, 715, 716, 700, 717, 702, 718, 703 w obręb geodezyjnym Mroczki. Wyznaczenie spadków podłużnych na budowanym odcinku drogi umożliwiających sprawne odprowadzenie wody poprzez dowiązanie się do istniejących rzędnych na przyjętym początku i na końcu opracowania trasy drogi. Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej; b) Wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni; c) Wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z czynnościami towarzyszącymi; d) Wykonanie warstwy mrozoochronnej – mieszanka niezwiązana o grubości 10 cm pod konstrukcję drogi; e) Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z dwóch warstw mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o grubości 10 cm każda warstwa; f) Opracowanie operatu powykonawczego – operatu kolaudacyjnego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 215842.91
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MERKRAS Michał Krasuski
Email wykonawcy: krasuski@merkras.pl
Adres pocztowy: Nowe Okniny 38
Kod pocztowy: 08-112
Miejscowość: Wiśniew
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 307925.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 307925.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307925.46
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych