Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500049247-N-2017 z dnia 25-10-2017 r.
Urząd Gminy: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb w czasie realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb w czasie realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576268-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500024533-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83022   Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://www.suchy-dab.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb w czasie realizacji inwestycji pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.19.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno - ściekowa. 2. Planowane do wykonania zadania polegają na: - rozbudowie oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie dla zapewnienia przyjęcia i oczyszczenia ścieków z całej Aglomeracji Suchy Dąb obejmującej miejscowości: Suchy Dąb, Osice, Grabiny-Zameczek, Krzywe Koło, przyjęcia ścieków dowożonych z terenu Gminy, a także ewentualnego przyszłościowego włączenia miejscowości Wróblewo i Ostrowite, nienależących do aglomeracji. Szczegółowy zakres rozbudowy oczyszczalni obejmuje: • zmianę lokalizacji istniejącego punktu zlewnego ścieków dowożonych, • budowę budynku techniczno-socjalnego z pomieszczeniem mechanicznego oczyszczania ścieków i odwadniania osadu, pomieszczeniem agregatu, dyspozytornią oraz pomieszczeniami socjalnymi, • budowę pompowni ścieków surowych i części pływających, • budowę komory rozdziału i komory beztlenowej, • budowę dwóch nowych reaktorów biologicznych z osadnikiem wtórnym, • wykonanie pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, studzienki pomiarowej osadu recyrkulowanego oraz studzienki pomiarowej ścieków oczyszczonych, • budowę placu tymczasowego składowania osadu odwodnionego wraz z systemem odprowadzania odcieków, • wykonanie systemu sterowania i kontroli dla całej oczyszczalni, • wykonanie oświetlenia terenu i ciągów komunikacyjnych związanych z rozbudową, • budowę rurociągów technologicznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45252127-9, 45252200-8, 45231300-5, 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45310000-3, 45233120-6, 45230000-8, 45300000-0, 45330000-9, 45340000-2, 45320000-6, 45400000-1, 50000000-5, 50500000-0, 45260000-7, 45440000-3, 45450000-6, 45110000-1, 90000000-7, 90900000-6, 45220000-5, 45420000-7, 45430000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4640850.28
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Ivest-Tech Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz Eko-MTK Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Płaska 32-34
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4552790.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4552790.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4552790.30
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych