Ogłoszenie nr 500024340-N-2018 z dnia 01.02.2018 r.
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.: Opracowanie, dostawa i wdrożenie systemu emisyjno-produkcyjnego dla Radia PiK S.A.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 63288-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 78382-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 9044980400000, ul. ul. Gdańska  , 85006   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 327-41-41 3274156, e-mail joannagorska@radiopik.pl, faks 523 456 013.
Adres strony internetowej (url): http://www.radiopik.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3. ust. 1. pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie, dostawa i wdrożenie systemu emisyjno-produkcyjnego dla Radia PiK S.A.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego komputerowego radiowego systemu emisyjno-produkcyjnego. System powinien obejmować i uwzględniać wszystkie stanowiska pracy niezbędne do przygotowania, produkcji, realizacji i raportowania dwóch programów radiowych. System będący przedmiotem zamówienia ma zastąpić i zwiększyć możliwości obecnie eksploatowanych systemów emisyjno-produkcyjnych Zamawiającego. Zamówienie obejmuje: a) dostarczenie i instalację niezbędnego sprzętu informatycznego (komputery, monitory, karty dźwiękowe, urządzenia dostępu do sieci oraz inne elementy sprzętowe niezbędne do zapewnienia ciągłej pracy systemu). Wszystkie istotne sprzętowe elementy systemu powinny być redundantne. b) dołączenie dostarczonych urządzeń do istniejącej infrastruktury audio (konsolety emisyjne, miksery stanowiskowe itp.), c) dostosowanie zasobów i infrastruktury IT Zamawiającego do potrzeb oferowanego przez Wykonawcę systemu, d) dostarczenie, instalację i wdrożenie oprogramowania użytkowego niezbędnego do realizacji wszystkich funkcji wymaganych do produkcji, emisji i archiwizacji programu radiowego. W szczególności obejmuje to programy i moduły systemu • do edycji dźwięku i tekstu, • rotacji muzycznej, • tworzenia ramówki i wytwarzania list emisyjnych, • produkcji i planowania wiadomości, • emisji programu , • rejestrowania i archiwizowania wskazanych pozycji programu w archiwum multimedialnym • dostarczające dane do raportowania dla potrzeb Organizacji Zbiorowego Zarządzania , KRRiT itp. System ma pracować dla potrzeb radiofonii analogowej, cyfrowej DAB+ oraz prezentacji treści w sieci Internet na portalach www.radiopik.pl i archiwum.radiopik.pl, e) zapewnienie możliwości pracy zdalnej za pomocą sieci Internet, f) zapewnienie możliwości emisji automatycznej programu radiowego bez udziału realizatora, g) integrację systemu z ze studiami terenowymi w Toruniu i Włocławku, h) przeniesienie wszystkich danych (materiałów dźwiękowych i tekstowych wraz z metadanymi i załącznikami multimedialnymi) z obecnego systemu emisyjnego oraz archiwum z zachowaniem ich struktury, i) zapewnienie wymiany istotnych danych z innymi systemami Zamawiającego, np. wykorzystywaną do rozliczania emisji programu aplikacją ‘Audycje2” firmy Enteo, j) wdrożenie systemu przy założeniu ciągłej emisji, k) przeszkolenie pracowników zamawiającego, l) wsparcie techniczne i merytoryczne oraz zapewnienie serwisowania i upgrade systemu przez okres minimum 36 miesięcy, m) stworzenie portalu archiwum z funkcjonalnością co najmniej taką jak obecnie funkcjonujący portal ADF http://archiwum.radiopik.pl
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72210000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje z ogłoszeniem
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 575413
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Content Networks Sp. z o.o.
Email wykonawcy: bender@contentnetworks.pl
Adres pocztowy: ul. Puławska 474/476
Kod pocztowy: 02-884
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 707757.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 707757.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3248165.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych