Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510046944-N-2019 z dnia 12-03-2019 r.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe: „Remont śmigieł PN: HC-E5N-3A (2 szt.), PN: HC-E5N-3AL (2 szt.), oraz wypożyczenie śmigieł PN: HC-E5N-3A (1 szt.), PN: HC-E5N-3AL (1 szt.), pochodzących z wyposażenia samolotu typu Piaggio P.180 Avanti/Avanti II”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 509684-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540030893-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krajowy numer identyfikacyjny 16321074000000, ul. ul. Księżycowa  5, 01-934  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 22 22 99 931, e-mail centrala@lpr.com.pl, faks +48 22 22 99 933.
Adres strony internetowej (url): www.lpr.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Remont śmigieł PN: HC-E5N-3A (2 szt.), PN: HC-E5N-3AL (2 szt.), oraz wypożyczenie śmigieł PN: HC-E5N-3A (1 szt.), PN: HC-E5N-3AL (1 szt.), pochodzących z wyposażenia samolotu typu Piaggio P.180 Avanti/Avanti II”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/2/II/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: a) remont śmigła PN: HC-E5N-3A, SN: KU162 b) remont śmigła PN: HCE5N-3AL, SN: HF153 pochodzących z wyposażenia samolotu typu Piaggio P.180 Avanti, SN: 1079, SPMXH. c) remont śmigła PN: HC-E5N-3A, SN: KU085 d) remont śmigła PN: HC-E5N-3AL, SN: HF217 pochodzących z wyposażenia samolotu typu Piaggio P.180 Avanti, SN: 1124, SP-MXI. e) wypożyczenia śmigieł PN: HC-E5N-3A (1 szt.) oraz PN: HC-E5N-3AL (1 szt.) na czas remontu śmigieł wymienionych w pkt. a-d)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50211000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 77440
Waluta EURO
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JETA Aviation and Technical Solutions GmbH
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mintarder Berg 125
Kod pocztowy:
Miejscowość: 40885 Ratingen
Kraj/woj.: Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: DE
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 77440
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77440
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77440
Waluta: EURO
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Cena całkowita oferty 77 440 EURO 335 865,02 PLN* 413 113,97 PLN brutto** * Przeliczenia dokonano stosując średnie kursy NBP z dnia 20.02.2019 r., tj.: 1 EUR = 4,3371 zł - aktualne na dzień otwarcia ofert zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 7 SIWZ. ** Rzeczywiste obciążenie finansowe Zamawiającego (cena oferty łącznie z podatkiem, jaki Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do Urzędu Skarbowego) − Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych