Ogłoszenie nr 510556636-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: „Zakup i dostawę sprzętu teleinformatycznego do teleporad w SPZOZ w Hajnówce.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589125-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 50582500000000, ul. ul. Doc. Adama Dowgirda  9, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 684 26 79, e-mail spzoz@onet.eu, faks 85 684 26 79.
Adres strony internetowej (url): http://spzoz.hajnowka.pl
Adres profilu nabywcy: /https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl https://platforma.eb2b.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zakup i dostawę sprzętu teleinformatycznego do teleporad w SPZOZ w Hajnówce.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2020/PN/TEL/01
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawy sprzętu teleinformatycznego do teleporad w SPZOZ w Hajnówce”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - formularz asortymentowo – cenowy. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przedmiot główny: Kod CPV: 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 30213100-6 - Komputery przenośne 32250000-0- Telefon komórkowy 2. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych i po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego w tym zakresie dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych. 3. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zakup i dostawę sprzętu teleinformatycznego do teleporad w SPZOZ w Hajnówce. własnym transportem, na własne ryzyko i na własny koszt w nieprzekraczalnym terminie: do 2 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy. 5. Zabronione jest jakiekolwiek przetaktowanie procesorów, płyt głównych lub kart graficznych urządzeń oraz innych elementów mających wpływ na osiągnięte wyniki, jak również stosowanie jakichkolwiek modyfikacji oprogramowania, systemu operacyjnego, sterowników itp. w celu uzyskania zawyżonych wyników testu. Zabronione jest stosowanie konwerterów, przejściówek lub kart PCI itp. dla osiągnięcia wymaganej ilości portów. 6. Wymagana instrukcja wykonania/użytkowania produktu (w języku polskim) przy dostawie. 7. Zamawiający, w sytuacji gdy w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy) wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub jego pochodzenie czy też źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt/wyrób dostarczany na rynku przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie produktu/urządzenia „równoważnego” w rozumieniu art. 29 ust. 3 uPzp pod warunkiem jednak, że zaoferowany jako „równoważny” produkt/wyrób będzie o porównywalnych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych. 8. Jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z przysługującego mu uprawnienia, o którym jest mowa w pkt. 7, to winien wyraźnie wskazać w treści swojej oferty przetargowej nazwę własną, numer katalogowy oraz producenta oferowanego produktu/wyrobu „równoważnego” oraz przedłożyć wraz z ofertą dowody świadczące, że parametry oferowanego produktu/wyrobu są „równoważne” w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ. 9. Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 10. Zamawiający zgodnie z dyspozycją z art. 36b ust. 1 uPzp wymaga od Wykonawców którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą /podwykonawcami/, do określenia w treści ich oferty części zamówienia której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwykonawcom/ oraz podania przez Wykonawcę firmy/firm (nazwy) podwykonawcy /podwykonawców/. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jeden, kilka lub wszystkie pakiety przewidziane w treści SIWZ. Z tym zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy w zakresie każdego z pakietów, na które składa ofertę musi być kompletna. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze pełne pakiety 1,2 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani też ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 14. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą w PLN (złotych polskich). 15. Dostawa sprzętu nastąpi do SPZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. A. Dowgirda 9, do Magazynu Technicznego SPZOZ w Hajnówce, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). 18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SIWZ jak i przepisy uPzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 32250000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet nr 1-Telefon Komórkowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10243.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o.”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Telefoniczna 46F
Kod pocztowy: 92-016
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16605
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16605
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16605
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet nr 2- laptopy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36991.87
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CPU ZETO SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 20
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 51980.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51980.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51980.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych