Ogłoszenie nr 510144476-N-2019 z dnia 12.07.2019 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Pax-Naftobudowa": Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle; Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS"; Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548188-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540105504-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "PAX-NAFTOBUDOWA"ul. Kochanowskiego 6 38-200 Jasło NIP: 6850013788
Powiat Jasielski ul. Rynek 18 38-200 Jasło NIP: 6851949925
STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS" Czeluśnica 176 38-204 Tarnowiec NIP: 6851262737

I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Pax-Naftobudowa", Krajowy numer identyfikacyjny 001232333, ul. Kochanowskiego  6, 38-200  Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134485236, 888327668, e-mail zarzad@sm-paxnb.pl, zarzad@sm-paxnb.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.sm-paxnb.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółdzielnia mieszkaniowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS" Czeluśnica 176 38-204 Tarnowiec NIP: 6851262737- zawaracie umowy z wykonawcą
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle; Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS"; Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN 1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS", zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71321200-6, 71322000-1, 71321000-4, 09331200-0, 09332000-5, 45261215-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 352875.34
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PVTTEC POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ostrów 49A
Kod pocztowy: 33-120
Miejscowość: Wierzchosławice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 363342.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 363342.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 394965.30
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych