Ogłoszenie nr 510427557-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Dostawa odczynnika do oznaczenia stężenia IL-6 Elecsys e100 -5 op.+ kalibrator IL6 CS Elecsys -1 op

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 00132576700000, ul. ul. Ceglana  35, 40-514  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3581460, 3581200, 3581332, e-mail zp@uck.katowice.pl, faks 32 2518437, 32 35 8 432.
Adres strony internetowej (url): https://www.uck.katowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynnika do oznaczenia stężenia IL-6 Elecsys e100 -5 op.+ kalibrator IL6 CS Elecsys -1 op
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa odczynnika do oznaczenia stężenia IL-6 Elecsys e100 -5 op.+ kalibrator IL6 CS Elecsys -1 op
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33690000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
1. data i miejsce zawarcia umowy: 01.04.2021 2. Odczynnik do oznaczenia stężenia IL-6 Elecsys e100 -5 op.+ kalibrator IL6 CS Elecsys -1 op 3. Cena netto: 10 150,00 zł / brutto: 10 962,00 zł. 4. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 20219 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej w treści: PZP) w tym stan faktyczny stanowiący podstawę zastosowania art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: Zapobieganie rozprzestrzenia się zakażeń SARS CoV-2 wśród pacjentów jak i personelu Szpitala w celu ochrony zdrowia publicznego. Zakup odczynników do określenia stężenia IL-6 w celu wdrożenia odpowiedniego leczenia SARS CoV-2 5. ROCHE
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych