Ogłoszenie nr 510432734-N-2021 z dnia 10.06.2021 r.
Gmina Jastrzębia: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BARTODZIEJACH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jastrzębia, Krajowy numer identyfikacyjny 67022375800000, ul. Jastrzębia  110, 26-631  Jastrzębia, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 384 05 05, e-mail infrastruktura@jastrzebia.pl, faks 48 384 05 04.
Adres strony internetowej (url): www.jastrzebia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BARTODZIEJACH
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.2.3.2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach: roboty ziemne, piłkochwyty, boisko, opaska wokół boiska, wyposażenie boiska, trybuna
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45111200-0, 45342000-6, 45233320-8, 45100000-8, 45212221-1, 45112710-5, 45223821-7, 45232452-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm/ gdyż najniższa cena spośród złożonych ofert jest wyższa od środków jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych