Ogłoszenie nr 510323576-N-2020 z dnia 02.01.2020 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630932-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): bip.zgm.rybnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0079.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wynajem samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą do przewozu materiałów oraz odpadów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Transport będzie prowadzony głównie po drogach miejskich i osiedlowych. Usługą będą objęte dwie administracje, Dział Eksploatacyjny i Dział Gospodarczy. Zamawiający przewiduje transport odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie: 20 02 01 – odpadu ulegające biodegradacji, 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir, 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Miejsce, do którego będą transportowane wymienione odpady zostanie wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Transportowane odpady będą pochodziły z obiektów i terenów administrowanych przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę o konieczności przewozu odpadów. Wykonawca transportujący odpady powinien posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach z dn. 14.12.2012 r. Opis przedmiotu zamówienia: Na potrzeby administracji ADM I, ADM II, Działu Eksploatacyjnego i Działu Gospodarczego przewiduje się samochód ciężarowy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z kierowcą, samowyładowczy o ładowności do 6 ton ze skrzynią załadunkową o dł. min. 4,0 m, z 3-stronnym wywrotem, z możliwością otwierania burt skrzyni ładunkowej oraz z możliwością zabezpieczenia przewożonych rzeczy oraz odpadów (np. siatka, plandeka), przewożący min. 2 pracowników ZGM. Samochód powinien być estetyczny i w dobrym stanie technicznym. Dysponentem ww. samochodu będzie Kierownik Działu Gospodarczego. Kierownicy administracji zgłaszają dysponentowi zapotrzebowanie na ww. samochód. Zamawiający przewiduje, że ilość pracy ww. samochodu w ciągu roku wyniesie maksymalnie 1000 godzin, a dzienna norma czasu pracy dla ww. samochodu wynosić będzie nie mniej niż 5 godzin wg potrzeb, po uzgodnieniu z dysponentem z tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości godzin wynajmu samochodu wraz z kierowcą w zależności od jego potrzeb. Zamawiający będzie płacił tylko za faktyczne godziny wynajmu samochodu wraz z kierowcą. Zamawiający na czas wykonywania usługi zamontuje w każdym samochodzie Wykonawcy lokalizator GPS, który będzie wskazywał miejsce pobytu samochodu oraz przebyte trasy na mapie. Dostęp do tych danych będzie miał Zamawiający, a obsługa ww. urządzenia będzie obowiązkiem pracowników ZGM. Montaż lokalizatora jest nieinwazyjny i polegać będzie na umieszczeniu modułu lokalizacyjnego w schowku albo w innym bezpiecznym miejscu w samochodzie i połączeniu go przewodem z terminalem przymocowanym na przyssawce do szyby i podłączeniu zasilania lokalizatora przewodem do gniazdka zapalniczki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezinwazyjnego przymocowania na drzwiach samochodu magnesowych tabliczek informacyjnych o wymiarach 42 cm x 15 cm o treści „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”. Tabliczki te Wykonawca będzie miał obowiązek przymocować na samochód podczas usługi transportowej na rzecz Zamawiającego oraz zwrócić Zamawiającemu po realizacji zamówienia. W przypadku awarii samochodu Wykonawca musi na okres naprawy podstawić inny samochód zastępczy o parametrach spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i dotyczących tego auta Podstawienie samochodu zastępczego w przypadku awarii nastąpi w ciągu 60 minut od momentu zgłoszenia awarii. Zaleca się, aby samochody wykorzystywane do świadczenia usług wyposażone były w silniki spełniające wymagania co najmniej normy EURO 4 w zakresie emisji spalin oraz wyposażone były w zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne (świetlne) w kolorze pomarańczowym oraz oświetlenie w postaci reflektorów zewnętrznych. Szczegółowy zakres usługi precyzuje SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60181000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 59000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.U.H. Bet-Pol Rafał Furmanek
Email wykonawcy: betpolrybnik@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Raciborska 251 a
Kod pocztowy: 44-270
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 78720.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78720.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78720.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych