Ogłoszenie nr 510427368-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Miasto Katowice: „Modernizacja Boiska na Wulcu”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 759973-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540556021-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Katowice, Krajowy numer identyfikacyjny 276255387, ul. Młyńska  4, 40-098  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48 32 2593302, e-mail bzp@katowice.eu, faks 48 327 054 949.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Modernizacja Boiska na Wulcu”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.1.112.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja Boiska na Wulcu" w Katowicach przy ul. Ścigały 1) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania: a) demontaż/rozbiórka istniejącego boiska, piłkochwytów oraz urządzeń sportowych b) demontaż istniejącego chodnika z kostki betonowej c) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, przepuszczalnej dla wody - poliuretan d) wykonanie odwodnienia boiska, e) budowa piłkochwytów f) budowa nowych ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej typu Holland g) elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci tablica regulaminowa itp. d) humusowania i obsiania trawą terenu przyległego, e) projektu czasowej organizacji ruchu z wdrożeniem. Szczegółowy zakres prac określa: wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ),przedmiar robót (załącznik nr 6 do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ), dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SIWZ), warunki realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SIWZ). II. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy pzp: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: - czynności związane z robotami drogowymi w zakresie: budowy konstrukcji nawierzchni boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób: 1. Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ 2. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, zgodnie z art. 143 e ustawy pzp . 3. Zamówienie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych w tym dla pracowników zamawiającego. Dostępność dla osób niepełnosprawnych została zagwarantowana w sposób niżej opisany : a) projektowane spadki podłużne chodników będą wynosiły max 5,5 % b) projektowane spadki poprzeczne chodników będą wynosiły 2 %
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45212200-8, 45342200-6, 45233161-5, 77310000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 662359.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiśniowa 21
Kod pocztowy: 32-626
Miejscowość: Jawiszowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 458780.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 458780.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 699775.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca osobiście zrealizuje zamówienie z wyjątkiem wykonania nawierzchni poliuretanowej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych