Ogłoszenie nr 510408790-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.
Gminne Przedszkole w Tworogu: Dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu w terminie do 31.12.2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 766683-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminne Przedszkole w Tworogu, Krajowy numer identyfikacyjny 27151293900000, ul. ul. Słowackiego  16, 42-690  Tworóg, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 285 73 51, e-mail dyrekcja@gptworog.pl, faks 32 285 73 51.
Adres strony internetowej (url): www.gptworog.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu w terminie do 31.12.2021 r.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Wykonawcy zobowiązani będą dostarczać i wnieść niżej wymieniony asortyment do placówki zamawiającego na niżej podany adres: Gminne Przedszkole, ul. Słowackiego 16, 42-690 Tworóg 2. Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywną dostawę produktów żywnościowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do Gminnego Przedszkola w Tworogu, wydzielonych na poszczególne pakiety: 1) Pakiet nr 1 – Dostawa mięsa drobiowego i jego przetworów partiami w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (5 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 7.30), na podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Świeże mięso nie może być poddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem. Wędliny i produkty mięsne winny być dostarczane luzem , w osłonkach naturalnych lub sztucznych, zaopatrzone w etykietę informującą o składzie produktu i terminie przydatności do spożycia. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi odpowiednie atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Mięso surowe nie może być przewożone w jednym pojemniku razem z wędlinami. Oferowane produkty drobiowe nie mogą posiadać domieszek wieprzowych (tłuszczu, mięsa, żelatyny). Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy 2) Pakiet nr 2 – Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego i jego przetworów partiami w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (5 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 7.30), na podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Świeże mięso nie może być poddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem. Wędliny i produkty mięsne winny być dostarczane luzem, w osłonkach naturalnych lub sztucznych, zaopatrzone w etykietę informującą o składzie produktu i terminie przydatności do spożycia. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi odpowiednie atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Mięso surowe nie może być przewożone w jednym pojemniku razem z wędlinami. Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy 3) Pakiet nr 3 – Dostawa warzyw i owoców partiami w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (minimum 3 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 9.00), na podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Warzywa, owoce i jarzyny powinny być: - świeże, czyste, zdrowe, - bez uszkodzeń mechanicznych i oznak zwiędnięcia, - wolne od zanieczyszczeń chemicznych, - wolne od obcych, zapachów i smaków, pleśni, zmian gnilnych, - bez oznak wyrośnięcia, gnicia, uszkodzenia przez szkodniki, mróz lub słońce, - właściwie obcięte, - typowe w kształcie, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, danego asortymentu, - smak i zapach delikatny, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, - barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii ( z wyjątkiem mieszanek). Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy 4) Pakiet nr 4 - Dostawa nabiału i przetworów partiami w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (5 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 7.30), na podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy 5) Pakiet nr 5 – Dostawa różnych artykułów spożywczych partiami w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy 6) Pakiet nr 6 – Dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich partiami w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego(5 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 7.30), na podstawie pisemnego zlecenia dostawy zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Pieczywo odpowiadające zasadom dobrej praktyki żywności i żywienia tj: pieczywo chrupiące, niezbite, nie kruszące się, świeże, nie spalone. Świeżość pieczywa nie może wzbudzać żadnych wątpliwości, produkty nadmiernie twarde w stosunku do ogólnie przyjętych standardów, nadmiernie kruszące się oraz produkty nie przejawiające ogólnie przyjętych dla danej grupy produktów walorów smakowych – zostaną przez zamawiającego uznane za produkty nienależytej jakości. Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy 7) Pakiet nr 7 – Dostawa mrożonek spożywczych partiami w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (w godzinach od 7.00 do 9.00) na podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Mrożonki powinny być: - pakowanie zewnętrzne - karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak i folii, - czyste, nie uszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min - 18 º C Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy 8) Pakiet nr 8 – Dostawa ziemniaków w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (minimum 3 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 9.00), na podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Ziemniaki powinny być: - świeże, czyste, zdrowe, - bez uszkodzeń mechanicznych i oznak zwiędnięcia, - wolne od zanieczyszczeń chemicznych, - wolne od obcych, zapachów i smaków, pleśni, zmian gnilnych, - bez oznak wyrośnięcia, gnicia, uszkodzenia przez szkodniki, mróz lub słońce, - typowe w kształcie, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, danego asortymentu, - smak i zapach delikatny, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, - barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii, - bulwy powinny mieć średnicę (wielkość) minimum 4 cm. Dostawy ziemniaków o mniejszych średnicach będą reklamowane i zwracane. Zamawiający zastrzega sobie naliczanie kar umownych w przypadku ponownego, po reklamacji, dostarczenia ziemniaków nie spełniających wymagań Zamawiającego. Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy 3. Wielkości zamówienia podane w załączniku Nr 3 do SIWZ – w formularzu asortymentowo-cenowym są wielkościami orientacyjnymi (zostały podane w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników) i będą korygowane w zależności od zapotrzebowania z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto zamówienia przekraczającego 20%. 4. Podana ilość towaru może być w trakcie wykonywania umowy zmniejszona lub zmieniona. W takiej sytuacji Wykonawca nie ma roszczenia o zakup przez Zamawiającego towaru, którego ilość zamawiający ograniczył lub zmienił. Zakup towaru przez Zamawiającego w ilości mniejszej od ustalonej w SIWZ (dla każdego pakietu) nie stanowi nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 5. Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę należną mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru. 6. Dostawa wraz z wniesieniem nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Środek transportu musi być przystosowany do przewożenia tego typu towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 7. Towary dostarczane będą w opakowaniach Wykonawcy, za które nie będzie pobierał opłat a Zamawiający zobowiązany będzie do ich zwrotu. 8. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 3 do SIWZ - formularze asortymentowo-cenowe) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) produktów spożywczych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w załączniku Nr 3 do SIWZ. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego. Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV: 15300000-1, 15310000-4, 15500000-3, 15100000-9, 15330000-0, 15400000-2, 15600000-4, 03142500-3, 15810000-9, 15331170-9, 15200000-0, 03212100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet 1 - Dostawa mięsa drobiowego i jego przetworów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamówienie zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 1 Pzp z powodu nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W ramach Pakietu 1 odrzucono jedyną złożoną ofertę (ofertę złożoną przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, ul. Zamkowa 45, 42-690 Tworóg). Wykonawca nie wycenił jednak wszystkich elementów zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ (FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY) dla Pakietu 1 (polędwicy drobiowej z majerankiem, kurczaka z pieczarkami, piersi pieczonej drobiowej, filetu z indyka wędzonego i oscypka drobiowego). Natomiast Zamawiający w części 23 SIWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY) w pkt 1 zapisał, że „Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) - odpowiednio dla pakietu/pakietów, na które składa ofertę). Cenę ofertową stanowi więc suma kwot z pozycji RAZEM (brutto) formularzy asortymentowo-cenowych, na które składana jest oferta”. Oferta jest więc niezgodna z SIWZ i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet 2 - Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego i jego przetworów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37533
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Masarski Jerzy Ziaja
Email wykonawcy: zmjerzyziaja@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 1
Kod pocztowy: 42-690
Miejscowość: Wojska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38997.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38997.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38997.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet 3 - Dostawa warzyw i owoców
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 33385
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FH-U FO-WO Beata Dziedzic
Email wykonawcy: fo-wo@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Towarowa 6
Kod pocztowy: 42-600
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33423.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33423.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33423.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Pakiet 4 - Dostawa nabiału i przetworów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31263
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MILKO Hurtowe Centrum Nabiału
Email wykonawcy: pzajac@milko.com.pl
Adres pocztowy: ul. Dulęby 5
Kod pocztowy: 40-833
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24467.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24467.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27761.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Pakiet 5 - Dostawa różnych artykułów spożywczych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 26627
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FH-U FO-WO Beata Dziedzic
Email wykonawcy: fo-wo@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Towarowa 6
Kod pocztowy: 42-600
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19515.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19515.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19515.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Pakiet 6 - Dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11082
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
Email wykonawcy: gstworog@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 45
Kod pocztowy: 42-690
Miejscowość: Tworóg
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10890.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10890.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10890.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Pakiet 7 - Dostawa mrożonek spożywczych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19783
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI
Email wykonawcy: biuro@ambi.pl
Adres pocztowy: ul. Składowa 11
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19550.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19550.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23487.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Pakiet 8 - Dostawa ziemniaków
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamówienie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 Pzp - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: Do terminu składania ofert, który upłynął 23.12.2020 r o godzinie 8:00 do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty złożone przez: - FH-U „FO-WO” Beata Dziedzic, ul. Towarowa 6, 42-600 Tarnowskie Góry, cena brutto: 4032 zł; deklarowana godzina dostawy: od 7.00 do 8.00, - Gospodarstwo Rolne Zygmunt Król, ul. Stawowa 31, 44-187 Radonia, cena brutto: 2784 zł; deklarowana godzina dostawy: brak informacji. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 2880 zł brutto. W ramach pakietu Wykonawca, Gospodarstwo Rolne Zygmunt Król, ul. Stawowa 31, 44-187 Radonia złożył ofertę na drukach nie odpowiadających zapisom SIWZ – nie złożono ani formularza ofertowego ani żadnych oświadczeń. Oferta jest więc niezgodna z SIWZ i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Z kolei cena oferty złożonej przez FH-U „FO-WO” Beata Dziedzic, ul. Towarowa 6, 42-600 Tarnowskie Góry przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Pakietu 8 zostaje przez Zamawiającego unieważnione.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych