Ogłoszenie nr 510216792-N-2019 z dnia 11.10.2019 r.
Gmina Pokój: Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586667-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540172771-N-201

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): bip.gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SG.IX.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania pn.„Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze i obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia gastronomicznego. Patelnia uchylna nierdzewna na stelażu, Okap przyścienny skośny z montażem, Zmywarka uniwersalna (z montażem Kuchnia elektryczna z piekarnikiem (z montażem),Stół ze zlewem 2-kom., drzwi skrzydłowe ,Zaparzacz,Warnik do wody,Termos z pompką,Szafa chłodnicza biała,Dzbanek szklany,Łyżeczka mała, Widelec stołowy, Łyżka stołowa,Nóż stołowy,Talerz głęboki,Talerz płytki,Talerz deserowy,Wanna cedzakowa,Chochla, Garnek wysoki z pokrywką,Garnek wysoki,Garnek wysoki,Garnek średni,Patelnia aluminiowa głęboka, Patelnia aluminiowa głęboka, Patelnia płytka, Patelnia płytka, Patelnia płytka,nożyk kucharski do krojenia, nożyki do obierania, nóż kuchenny,nóż kuchenny, nóż do filetowania,misa z zawiniętym rantem, misa z zawiniętym rantem,misa z zawiniętym rantem,deska do krojenia,Grill elektryczny.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39720000-5

Dodatkowe kody CPV: 39721100-3, 39220000-0, 39711000-9, 39241100-4, 39241110-7, 39241120-0, 39710000-2, 39720000-5, 39223000-1, 39221110-1, 39221130-7, 39221150-3, 39221180-2, 39221200-9, 39221210-2, 39221240-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuję, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Uzasadnienie: Stosownie do przepisu art.93ust.1pkt 7 ustawy Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej poglądem przesłanka unieważnienia postępowania opisana w art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy opiera się na trzech okolicznościach, których łączne wystąpienie skutkuje zastosowaniem tego przepisu, tj. musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia(wada postępowania), wada ma skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego, wada musi być niemożliwa do usunięcia. Wada postępowania musi mieć charakter trwały, musi rzeczywiście wystąpić i musi powodować niemożliwość zawarcia ważnej umowy. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w wyniku błędnego ustalenia kryterium oceny ofert. Błąd zamawiającego dotyczący nieprawidłowego określenia terminów realizacji przedmiotu zamówienia w ramach kryterium oceny i oznacza konieczność unieważnienia postępowania podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 pzp, bowiem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona w przedmiotowym postępowaniu uniemożliwia dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, a wada ta ma w aktualnej fazie postępowania charakter nieusuwalny.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych