Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500017136-N-2017 z dnia 23-08-2017 r.
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.: Wykonanie i odbiór robót związanych z budową sieci wodociągowej,kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w łączniku pomiędzy ulicą Subisława a Towarową oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Sambora w Chojnicach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546235-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 9011737300000, ul. pl. Piastowski  , 89600   Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 974 176, e-mail przetargi@mw.chojnice.pl, faks 523 970 001.
Adres strony internetowej (url): www.wodociagi.chojnice.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.wodociagi.chojnice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie i odbiór robót związanych z budową sieci wodociągowej,kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w łączniku pomiędzy ulicą Subisława a Towarową oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Sambora w Chojnicach.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie i odbiór robót związanych z budową sieci wodociągowej,kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w łączniku pomiędzy ulicą Subisława a Towarową oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Sambora w Chojnicach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231100-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 191226.47
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: zrii_zlotow@pro.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Sosnowa 6
Kod pocztowy: 77-400
Miejscowość: Złotów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 191226,47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 191226,47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 407671,35
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych