Ogłoszenie nr 500006335-N-2018 z dnia 09.01.2018 r.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 612863-N
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500064307-N

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krajowy numer identyfikacyjny 24023691700000, ul. ul. Ks. A. Janusza  6, 43410   Zebrzydowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 693 654, e-mail gzwik@zebrzydowice.pl, faks 324 693 654.
Adres strony internetowej (url): www.gzwik.zebrzydowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GZWiK - przetarg 04/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach. Zakres zadania obejmuje: - sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=1.424,31 mb w tym: - rurociąg tłoczny PE o średnicy 90 mm L=426,18 mb rury PVC średnicy 200 mm L=781,87 mb rury PVC średnicy 160 mm L= 394,02 mb - przepompownię ścieków średnicy 1500 - 1 szt - podłączenie 11 budynków mieszkalnych Zamówienie planowane do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45233220-7, 45000000-7, 45310000-3, 45317000-2, 45233200-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 790650.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Email wykonawcy: andrzej.wiiro@gmail.com
Adres pocztowy: Istebna 1241
Kod pocztowy: 43-470
Miejscowość: Istebna
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Email wykonawcy: andrzej.wiiro@gmail.com
Adres pocztowy: Mazańcowice 178
Kod pocztowy: 43-391
Miejscowość: Mazańcowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 797497.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 797497.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1973796.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych