Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500198909-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.
Centrum Nauki Kopernik: DOSTAWA 4 ZESTAWÓW FLUORESCENCYJNYCH DO MIKROSKOPÓW ODWRÓCONYCH IB100 NA POTRZEBY LABORATORIUM BIOLOGICZNEGO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579702-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500158017-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Nauki Kopernik, Krajowy numer identyfikacyjny 14060331300000, ul. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie  20, 00390   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 596 41 11, e-mail przetargi@kopernik.org.pl, faks 22 596 41 13.
Adres strony internetowej (url): www.kopernik.org.pl; www.bip.kopernik.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Kultury wpisana do RIK
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA 4 ZESTAWÓW FLUORESCENCYJNYCH DO MIKROSKOPÓW ODWRÓCONYCH IB100 NA POTRZEBY LABORATORIUM BIOLOGICZNEGO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZP/ZP/30/2018/CNK/MK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa 4 zestawów do modułów fluorescencyjnych do mikroskopów odwróconych IB100 na potrzeby laboratorium biologicznego 1.2.serwis gwarancyjny zgodnie ze specyfikacją techniczną urządzeń – opisem przedmiotu zamówienia 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w: 2.1. załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, 2.2. załącznik nr 2 - wzór umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38515200-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62283.47
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Delta Optical G. Matosek, H. Matosek Sp.j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nowe Osiny, ul. Piękna 1
Kod pocztowy: 05-300
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 70045.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70045.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70045.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych