Ogłoszenie nr 510115014-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Gmina Parysów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
PROW 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537333-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Parysów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158233900000, ul. ul. Kościuszki  28, 08-441  Parysów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 855 319, e-mail ug@parysow.pl, faks 256 855 319.
Adres strony internetowej (url): www.parysow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.2.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Parysów, które zlokalizowane będą na działkach prywatnych, w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zadanie zostało podzielone na 3 części: Część I obejmuje: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów: 1. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Parysów obejmuje budowę 2,159 km odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami, obejmujący zabudowania mieszkalne położone wzdłuż dróg gminnych (ul. Słoneczna, ul. Jana Pawła II, ul. Garwolińska), wzdłuż drogi powiatowej nr 1314W – ul. Kościuszki, w poprzek drogi wojewódzkiej nr 805 oraz w działkach prywatnych, równolegle do drogi wojewódzkiej. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI - przewody grawitacyjne z rur: PVC „S” 200 mm L=1961,10 mb, w tym przewiert sterowany rurą PE o śr. 225x13,4 mm L=395,80 mb; - studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego Ø 425 mm, na sieci 45 kpl; - studnie rozprężne z kręgów żelbetonowych Ø 1000 mm, na sieci 2 kpl; - studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1200 mm, na sieci 15 kpl; - rurociąg tłoczny PE110 L= 142,60 m; - pompownia ścieków PT DN1200 1 kpl. Przykanaliki: - 160 PVC „S”: łączna długość L= 55,30 m; - studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego Ø 425 mm, na przykanalikach 8 kpl; Długość sieci kanalizacyjnej: 2,159 km. 2. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Parysów Zakres zadania obejmuje budowę 527,60 mb sieci wodociągowej w miejscowości Parysów, w tym: Sieć wodociągowa z rur PVC Ø 110 mm o dł. = 466,80 mb. Sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm o dł. = 60,80 mb. Część II obejmuje: Wykonanie przyłączy wodociągowych oraz przykanalików sanitarnych do istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy trasie budowanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Planowana liczba przyłączy wodociągowych Ø40 mm – 6 szt., o łącznej długości 145,70 mb. Planowana liczba przyłączy sanitarnych o śr. zew. 160 mm – 23 szt., o łącznej długości 286,10 mb. Część III obejmuje: 1. wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Parysów ”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”: 1.1.1 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego) niezbędnej dla realizacji budowy sieci wodociągowej o długości około 192 mb z rur PCV o średnicy 110 mm. Dokumentację należy opracować w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), który stanowi integralną część SIWZ jako załącznik nr 9. 1. Wymagania formalno - prawne. 1) Projekt budowlany winien spełniać wszelkie wymogi obowiązującej ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). Projekt budowlany należy uzgodnić branżowo z zainteresowanymi stronami. 2) Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 3) Wymagane jest posiadanie przez osoby projektujące i weryfikujące państwowych uprawnień budowlanych stosownej specjalności oraz członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. 4) Projektant dostarczy Zamawiającemu zarchiwizowaną kopię projektu na nośniku zewnętrznym, którą można odczytać: (pliki graficzne) w *PDF oraz AutoCad format dwg lub dxf oraz dwf (tekstowe) w Word i Excel, (kosztorys) w programie Excel. 5) Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany poprawić w trybie awaryjnym niezwłocznie po ich ujawnieniu (otrzymanym zawiadomieniu). 2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej należy w szczególności sporządzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186); Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268); Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.). 3. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, wytycznymi i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Musi być opracowana w oparciu o aktualne warunki techniczne wszystkich gestorów sieci, obejmować wszystkie branże oraz zawierać wszystkie dokumenty, uzgodnienia, opinie. 4. Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 5. Wykonawca zadania zobowiązany jest do: 1) przedłożenia Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcji w formie opisowej i rysunkowej. Zamawiający zobowiązuje się do zaopiniowania koncepcji w ciągu 14 dni, 2) uwzględnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego, konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji rozwiązań dotyczących istotnych elementów mających wpływ na koszty, 3) zastosowania w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów po uprzednim ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 4) wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne, wymagane prawem uprawnienia zawodowe, 5) przekazania dokumentacji projektowej w wersji pisemnej (papierowej) oraz elektronicznej na płycie CD w formacie i ilości wskazanej we wzorze umowy, 6) usunięcia na koszt własny błędów w dokumentacji, nieujawnionych w czasie odbioru, w najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego ich przerywania lub przedłużania czasu ich ukończenia. 6. W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały przedprojektowe, uzgodnienia, oraz pokrywa wszystkie związane z tym koszty. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac projektowych na każdym etapie projektowania. 8. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów wraz z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i uzupełnień. 9. Wykonawca gwarantuje i zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego przez poszczególnych autorów opracowań w zakresie określonym ustawą – Prawo budowlane art. 20 ust. 1 pkt 4 przez cały okres jej trwania, aż do odbioru końcowego. 1.1.2 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego obiektu określonego w ppkt 1.1 z uwzględnieniem PFU. 1.1.3 Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej o długości 192 mb z rur PCV o średnicy 110 mm, 1.1.4 Wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania zobowiązań określonych w punktach poprzedzających.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45232423-3

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45232150-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2063831.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU HYDROMIX Sebastian Piętka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Stara Huta 45
Kod pocztowy: 08-410
Miejscowość: Garwolin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1821866.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1821866.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3975953.41
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie przyłączy wodociągowych oraz przykanalików sanitarnych do istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy trasie budowanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 208483.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU HYDROMIX Sebastian Piętka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Stara Huta 45
Kod pocztowy: 08-410
Miejscowość: Garwolin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 180380.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180380.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 508059.09
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Parysów, w systemie zaprojektuj i wybuduj
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 52214.38
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 43050.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43050.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 241030.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych