Ogłoszenie nr 510427369-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W JASTRZĘBIU ZDROJU” nr UDA-RPSL.04.03.04-24-030H/18-00

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 773529-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, ul. Zabłocie 19/25, 30-701 Kraków, wpisana do KRS pod nr: 0000472620, posiadająca nr NIP 945217 5263, REGON 122928650, www.pgpw.pl, e-mail: patrycja.gromala@pgpw.pl reprezentowana przez r.pr. Patrycja Gromala-Górnik

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, Krajowy numer identyfikacyjny 29776700000000, ul. ul. Kościuszki  14, 44-330  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 761 451, e-mail ikluska@wsr.cal.pl, faks 324 761 727.
Adres strony internetowej (url): http://www.wsr.cal.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W JASTRZĘBIU ZDROJU” nr UDA-RPSL.04.03.04-24-030H/18-00
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 01/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Opis ogólny 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji elewacji budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju w ramach umowy dofinansowania Projektu p.n.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W JASTRZĘBIU ZDROJU” nr UDA-RPSL.04.03.04-24-030H/18-00" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.4. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs”. a) Termomodernizacja budynku będzie obejmowała: - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, - wymianę stolarki okiennej i drzwi - zewnętrznych. b) W ramach realizacji przedmiotu zamówienie Wykonawca wykona również: - wymianę orynnowania, - remont balkonów i wykonanie nowej ich okładziny ceramicznej, - remont schodów zewnętrznych i wykonanie nowej okładziny z kamienia naturalnego, - odtworzenie gzymsów i detali architektonicznych, - renowację fragmentów elewacji nie przeznaczonych do ocieplenia, - renowację balustrad zewnętrznych, - renowację istniejących drzwi zewnętrznych (drewnianych), - wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - wykonanie pomostów technicznych na poziomie poddasza nieużytkowego – na warstwie wełny mineralnej, - wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych, - wykonanie nowych obróbek blacharskich, - wymianę oświetlenia zewnętrznego na elewacjach, - wymianę 330 opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED, - wymianę zasobnika c.w.u., - wymianę kratek wentylacyjnych i osłon wentylatorów ściennych, - ponowny montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej, - wykonanie (częściowe) drenażu opaskowego z wpięciem do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej, - wykonanie utwardzonej opaski wkoło budynku. c) Roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymagań obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – w części dotyczącej ingerencji w elewacje szpitala, tj.: - na dachu zostaną zabudowane 4 klapy dymowe służące do oddymiania klatek schodowych, - zostanie wykonane napowietrzanie klatek schodowych: poprzez wskazane drzwi i okna otwierane automatycznie, - wskazane okna zostaną wykonane w wymaganej klasie odporności ogniowej. d) Roboty rozbiórkowe i demontażowe na zewnątrz budynku: - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami, - demontaż orynnowania i zwodów instalacji odgromowej, - demontaż obróbek blacharskich, - skucie gzymsów podokiennych i gzymsu obwodowego między kondygnacyjnego, - demontaż krat okiennych, - demontaż istniejącego utwardzenia przy ścianie budynku. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę - ostateczną decyzję nr 374/2020 (Ar.6740.310.2020) z dnia 28.07.2020 wydaną przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na: „Termomodernizację budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci przy ul. Kościuszki w Jastrzębiu –Zdroju na działce nr 1082/57 ”. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), (Załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ) oraz zapisy SIWZ. 2) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz załącznikach, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła bądź szczególnego procesu, nazw producentów materiałów czy urządzeń służących do wykonania zamówienia należy je traktować wyłącznie jako przykładowe materiały i urządzenia. 3) Dodatkowe informacje dotyczące warunków realizacji zamówienia: a) obiekt jak i teren wokół obiektu, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia wpisany jest do rejestru gminnego zabytków i zabrania się jakiejkolwiek ingerencji i zmiany oprócz tych które zostały zawarte w projekcie, b) roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie (szpitalu) w związku z czym - Wykonawca zapewni przy wykonywaniu robót bezkolizyjną ciągłość pracy szpitala, zabezpieczy wszystkie wejścia i dojścia, zgodnie z obowiązującymi przepisami (zadaszenia, osłony, siatki) informację o środkach zabezpieczających umieści w planie BIOZ, który przed przystąpieniem do robót sporządzi i przedstawi Zamawiającemu. Roboty mogą być wykonywane w godzinach od 7:00 do 18:00. Wszelkie roboty kolidujące z normalną pracą szpitala należy uzgadniać z Zamawiającym (w szczególności wykonywanie prac głośnych związanych z dużym zapyleniem należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla pacjentów i w porach uzgodnionych z Zamawiającym), c) na terenie obiektu, jak i terenu wokół jest ograniczone miejsce na organizacje zaplecza budowlanego. 2. Rozwiązania równoważne. Jeżeli zapisy w przedmiarach robót, STWiOR lub dokumentacji projektowej wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty, źródła, szczególne procesy lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako niezobowiązujące propozycje projektanta (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu, określeniu standardu projektowanych parametrów materiałów i urządzeń). Zamawiający zgodnie z artykułem 29 ust. 3 PZP dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych (użycie materiałów i/lub urządzeń równoważnych). Ofertą równoważną jest urządzenie lub materiał o takich samych parametrach lub wyższych niż wskazane w dokumentacji projektowej i STWiOR. Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń/materiałów równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w szczególności specyfikację, z której w jednoznaczny sposób i niebudzący wątpliwości wynikać powinna równoważność proponowanych urządzeń, materiałów w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej i STWiOR (zastosowany materiał, parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne). Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę: a) parametrów technicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, b) zgodność parametrów technicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technicznymi, c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż, w tym możliwość ich montażu i demontażu oraz podejść do czynności obsługowych i serwisowych, szerokości przejść serwisowych dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych itp., d) rozwiązań materiałowych, e) zużycia energii przez poszczególne oferowane urządzenia równoważne nie było wyższe niż założone w dokumentacji projektowej, f) podejść i połączeń z instalacjami technicznymi, g) ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałościowych stropu, udźwigu urządzeń do czynności obsługowych itd., h) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych urządzeń lub rozwiązań; Zamawiający nie uzna za urządzenia równoważne, spełniające wymagania określone dokumentacją projektową i STWiOR żadnych urządzeń prototypowych; Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń (określone w warunkach gwarancji). Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór urządzeń, sprzętu, armatury i innych by uzyskać wymagane parametry obiektów oraz by dostosować je do istniejącej/zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak by nie zachodziła konieczność zmiany tych budynków i zmiany pozwolenia na budowę (zaoferowanie urządzeń/ materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu). Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowań równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów określonych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów podczas oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca składający ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. 3. Poza zakresem prac określonym dokumentacją projektową i STWiOR Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofert następujące czynności: 1) Do obowiązków Wykonawcy należy również: a) opracowanie planu BIOZ; b) zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczność wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania; W zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy; c) umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin materiałów itp.; d) przed przekazaniem placu budowy – rejonu robót Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty konieczne do protokolarnego przekazania terenu rozbiórki. Przekazanie terenu rozbiórki może nastąpić tylko po zatwierdzeniu dokumentów przez Zamawiającego; e) przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót; f) wykonywanie w ramach przedmiotu zamówienia, jeżeli będą konieczne, zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych, takich organów jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, i innych; g) Zamawiający nie ma możliwości dostarczenia energii elektrycznej, wody i innych mediów do celów prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie; h) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na bazie projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepisów szczegółowych. i) Wykonanie technologii wykonania robót wraz z określeniem poszczególnych czynności oraz zastosowanych materiałów. Wykonawca sporządzi Technologię wykonania robót i przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót do akceptacji. 4. Ponadto Zamawiający określa szczegółowe wymagania zasad realizacji projektu: 1) do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi; 2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót, w tym informację (propozycję) o udostępnianiu przez Zamawiającego poszczególnych etapów robót i pomieszczeń w okresie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być podzielony na kwartały z uwzględnieniem procentowego planowania robót zawartych w poszczególnych działach przedmiaru robót, oraz kosztorysu ofertowego; 3) Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jakość stosowanych przez Wykonawcę materiałów/urządzeń, a także jakość wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostępnić wymagane przez niego dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów/urządzeń. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskaże Wykonawcy, które materiały/urządzenia będą wymagały każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Użycie materiałów/urządzeń bez wymaganej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w zdaniu poprzednim, upoważnia Zamawiającego do żądania ich usunięcia lub do naliczenia kary umownej. Materiały/urządzenia niespełniające warunków nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robót. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów i urządzeń, które wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 4) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas i w związku z realizacją zadania, w tym odpady z rozbiórki, jak i odpady zawierające azbest pochodzące z rozbieranego obiektu (za wyjątkiem odpadów stalowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów do utylizacji (oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem); 5) Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia. Za prawidłowy stan urządzeń, narzędzi, sprzętu itp. użytych do wykonania przedmiotowej roboty odpowiada Wykonawca; 6) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń, za ich montaż i uruchomienia, za ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; 7) urządzenia oraz pozostałe materiały muszą być użyte z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa – wymagane obowiązującymi przepisami; 8) zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w STWiOR, dokumentacji projektowej, odpowiadającym wymaganiom polskiej normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości); 9) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 10) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód w środowisku, będących następstwem jego działań, a wynikłych przy realizacji przedmiotu zamówienia. W szczególności zobowiązany jest do podjęcia działań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz.U. 2020 poz. 2187). W razie skierowania przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Zamawiającemu, będących następstwem działań Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia; 11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym, organami nadzoru budowlanego oraz organami kontrolnymi za ewentualne skutki powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego naruszenia postanowień obowiązujących przepisów w trakcie prowadzenia robót będących przedmiotem przetargu; 12) Wykonawca zapewni w czasie prowadzenia robót pełną i stałą ochronę placu budowy; 13) Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45410000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2257723.01
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik
Email wykonawcy: przetargi@czestobud.com
Adres pocztowy: al. Bohaterów Monte Cassino 40
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2776999.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2776999.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3482809.59
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 30
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawstwo w zakresie części robót budowlanych i części robót instalacyjnych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych