Ogłoszenie nr 510097245-N-2019 z dnia 17-05-2019 r.
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu: Dostawa paliwa drzewnego PELLET - w ilości 250 ton

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534916-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 29001702700000, ul. ul. Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 30 38 635, e-mail andrzej.barwinski@strawczyn.pl, faks 41 30 38 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl, http:/olimpicstrawczyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliwa drzewnego PELLET - w ilości 250 ton
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego – pellet w ilości 250 ton, własnym transportem z automatycznym rozładunkiem lub pojazd typu silos z wydmuchem wraz z jego rozładunkiem do zbiornika magazynowego znajdującego się w budynku krytej pływalni „OLIMPIC” w Strawczynku. Produkt winien spełniać przede wszystkim parametry określone normą DIN PLUS lub EN PLUS. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Certyfikatu DIN PLUS lub EN PLUS (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dostarczany pellet drzewny będzie posiadał normę jakościową DIN PLUS lub EN PLUS potwierdzoną każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość dostarczanego pelletu w okresie wykonywania umowy. Ilość zamawianego pelletu jest orientacyjna i służy dla porównania oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw do faktycznych potrzeb. Dostawy dostosowane będą do możliwości magazynowych zamawiającego zależnych od ilości spalanego paliwa. Jednorazowa dostawa nie będzie większa niż 24 tony paliwa. Szczegółowe wielkości i terminy będą każdorazowo zgłaszane przez zamawiającego, pisemnie, pocztą elektroniczną, faksem lub telefoniczni z wyprzedzeniem 3 dniowym (dni robocze). Dostawy będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wymaganego paliwa. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, wymiany części lub całości dostawy na własny koszt, jeżeli nie będzie odpowiadać parametrom opisanym w SIWZ, a także zawierać będzie inne zanieczyszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do losowej kontroli jakości zamawianego pelletu. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zmawiającemu w dniu dostawy certyfikatu DIN PLUS lub EN PLUS na dostarczony pellet. Zamawiający wymaga złożenia (na wezwanie) stosownych Certyfikatów jakościowych dotyczących oferowanego opału, potwierdzających ich zgodność z wymaganiami zamawiającego (§ 13 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do losowej kontroli ilości dostarczonego pelletu. Ważenie będzie dokonywane na wadze samochodowej legalizowanej znajdującej się w Promniku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. koszt usługi ważenia poniesie zamawiający. Dojazd do w/w miejsca odbywał się będzie na koszt wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09111400-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 181500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU KOMAX Bogdan Kotulak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hankówka 28
Kod pocztowy: 38-200
Miejscowość: Jasło
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 193417.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 193417.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 244462.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych