Ogłoszenie nr 510408793-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.
Gmina Zawoja: Budowa zespołu edukacyjno - rekreacyjnego (Zagroda Pasterska) w ramach projektu nr PLSK.01.01.00-SK-0169/17 pt. Wspólna ochrona kultury dudziarskiej i pasterskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Budowa zespołu edukacyjno - rekreacyjnego (Zagroda Pasterska) w ramach projektu nr PLSK.01.01.00-SK-0169/17 pt. Wspólna ochrona kultury dudziarskiej i pasterskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604099-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zawoja, Krajowy numer identyfikacyjny 72182019000000, ul. Zawoja  1307, 34-222  Zawoja, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 8775-015, e-mail a.winczewska@zawoja.ug.pl, faks 33 8775-015.
Adres strony internetowej (url): www.zawoja.ug.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa zespołu edukacyjno - rekreacyjnego (Zagroda Pasterska) w ramach projektu nr PLSK.01.01.00-SK-0169/17 pt. Wspólna ochrona kultury dudziarskiej i pasterskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.8.2020.AW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa zespołu rekreacyjno-edukacyjnego (Zagroda Pasterska) o powierzchni 1485,70 m2. Budowa obejmuje: - budowę wiaty z grillem - budowę wiaty wystawienniczej pełniącej funkcję edukacyjną - budowę tablic informacyjnych pełniących funkcję edukacyjną 10 szt - Utwardzonych ścieżek i ogrodzenia. Projektowana zagroda pasterska będzie formą parku edukacyjno-rekreacyjnego. Mieszkańcy oraz turyści będą mogli spędzić tutaj swój wolny czas oraz zgłębić swoją widzę na temat lokalnej kultury i historii. Prócz tablic informacyjnych (10 sztuk) zainteresowani będą mogli obejrzeć przykładowy budynek zagrody z ekspozycją narzędzi używanych przez pasterzy. W parku znajdzie się wiata z grillem sprzyjająca integracji społecznej oraz stwarzająca możliwości organizacji małych imprez okolicznościowych. Poprzez utwardzone powierzchnie Park będzie dostępny również dla niepełnosprawnych. Inwestycja będzie miała charakter otwarty oraz będzie stanowić ważny element lokalnej edukacji i kultury.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45212120-3, 45262300-4, 45111200-0, 45261100-5, 45261200-6, 45111200-0, 45233253-7, 45233222-1, 45112720-8, 45112710-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa zespołu edukacyjno - rekreacyjnego (Zagroda Pasterska) w ramach projektu nr PLSK.01.01.00-SK-0169/17 pt. Wspólna ochrona kultury dudziarskiej i pasterskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 292815.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Mętel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 4-222 Zawoja 100
Kod pocztowy: 34-222
Miejscowość: Zawoja
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU MOST –BUD Jerzy Mętel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 34-222 Zawoja 100
Kod pocztowy: 34-222
Miejscowość: Zawoja
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 299646.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299646.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299646.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
III. Uzasadniając dokonany wybór informuję, oferta wykonawcy została wybrana zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy na podstawie kryteriów oceny -ofert określony w SIWZ tj. cena 60%, okres gwarancji 40%. Oferta złożona w postępowaniu nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie wymagania postępowania
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych