Ogłoszenie nr 510437262-N-2021 z dnia 25.11.2021 r.
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego aparatu do znieczulenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zamówienie realizowane przez upoważnionego Pełnomocnika Zarządu Województwa: Pana Andrzeja Golimonta, Prezesa Zarządu Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie na mocy pełnomocnictwa nr PZ-III.0052.4.2021 z dnia 21 września 2021 r.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 01229882300000, ul. Al. Solidarności  67, 03-401  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 555 11 54, e-mail zamowienia@szpitalpraski.pl , pzp@szpitalpraski.pl, faks 22 619 69 43.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego aparatu do znieczulenia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/03/2021/UMWM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego aparatu do znieczulenia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu stanowi integralny Załącznik A do Formularza oferty, który Wykonawca zobligowany jest wypełnić względem oferowanego przez siebie sprzętu i przedłożyć wraz z ofertą. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem nowym, kompletnym oraz wolnym od wad technicznych i prawnych, zapakowany w oryginalne opakowania, posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta. Dostawa musi być zrealizowana odpowiednim środkiem transportu i zabezpieczona na czas transportu. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać, że oferowane przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. Podane przez Zamawiającego nazwy (znaki towarowe) zamawianego asortymentu mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianego asortymentu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, ilekroć przedmiot zamówienia został opisany za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, iż opisowi temu towarzyszy określenie „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem, montażu własnymi siłami i wydania przedmiotu zamówienia bezpośrednio na Centralny Blok Operacyjny Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o., Al. Solidarności 67 z siedzibą w Warszawie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33172100-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działając na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1485/256/21 z dnia 16 września 2021 r., z późn.zm, przeprowadzono procedurę wyłonienia dostawcy, aparatu do znieczulenia związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego. Otrzymane oferty zostały sprawdzone pod względem spełnienia wymagań formalnych oraz wymagań w zakresie parametrów techniczno-funkcjonalnych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.Okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia na usługi lub dostawy bez zastosowania przepisów PZP (art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Zamówienie na dostawę aparatu doznieczulenia dla Szpitala Praskiego p.w Przemienienia Pańskiego jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do profilaktyki i zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV2, a także zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w podmiocie leczniczym. Zaopatrzenie w aparat do znieczulenia jest koniecznym wymogiem dla utrzymania ciągłości działalności podstawowej i/lub możliwości wykonania zadań nałożonych na podmiot przez uprawnione organy administracji publicznej, w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV2 . Realizacja zamówienia ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa. W związku z czym u podstaw decyzji o udzieleniu zamówienia leży również jego niezbędność dla ochrony zdrowia publicznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego aparatu do znieczulenia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 129600
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Viridian Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Morgowa 4
Kod pocztowy: 04-224
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 129600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 178200
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych