Ogłoszenie nr 510536848-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Sukcesywna dostawa komputerów przenosnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 588447-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 000001525, ul. al. Niepodległości  10, 61-875  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8569000, 8569500, e-mail zp@ue.poznan.pl, faks 618 543 988.
Adres strony internetowej (url): www.ue.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa komputerów przenosnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/027/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
5.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania – zwanego dalej asortymentem – zgodnie ze Specyfikacją techniczno - cenową. Realizacja dostaw następować będzie w drodze odrębnych zapotrzebowań składanych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy. 5.2. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 5.3. Podane w specyfikacji techniczno – cenowej ilości asortymentu nie muszą ulec wyczerpaniu. 5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w razie wyczerpania danej pozycji asortymentu do zamówienia go na ustalonych umową zasadach w miejsce innego asortymentu objętego zamówieniem pod warunkiem nie przekroczenia kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewać będzie umowa. 5.5. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. 5.6. Oferowany sprzęt komputerowy musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony. 5.7. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 5.8. Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt posiadał okres gwarancji równy co najmniej wyspecyfikowanemu w specyfikacji techniczno – cenowej – załącznik nr 5 do SIWZ. 5.9. Gwarantem dla zamawiającego jest Wykonawca. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od dostarczenia oryginalnych dokumentów gwarancyjnych producenta oferowanego sprzętu jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z tym sprzętem. 5.10. Za datę rozpoczęcia biegu gwarancji przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na sprzęt i oprogramowanie (o ile objęte jest ono również gwarancją) ujęte w zamówieniu. 5.11. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt i oprogramowanie do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko. 5.12. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 5.13. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych z jego realizacji. 5.14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany asortyment wszystkich podanych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (zał. nr 5 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5.15. Oferowany asortyment musi spełniać wszystkie minimalne wymagania specyfikacji technicznej. Do ofert równoważnych Wykonawca dołączy opisy asortymentu (prospekty, foldery lub informatory techniczne sprzętu i oprogramowania) w wersji papierowej lub elektronicznej (na płycie CD/ DVD, w powszechnym formacie np.: PDF, DOC) z wyróżnieniem cech równoważnych, poświadczające spełnianie wymagań Zamawiającego. 5.16. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania asortymentu dostarczonego w ramach realizacji umowy, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30213200-7, 30232110-8, 30232130-4, 32250000-0, 48300000-1, 48313000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 295000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K
Email wykonawcy: biuro@kombitplus.pl
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 60,
Kod pocztowy: 61-612
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 374264.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 374264.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 403872.96
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych