Ogłoszenie nr 510400915-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Zarząd Mienia Skarbu Państwa: „utrzymanie zieleni na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa, polegające na pielęgnacji, wycince, sadzenia drzew i krzewów oraz zakładaniu i renowacji trawników.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 763397-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Mienia Skarbu Państwa, Krajowy numer identyfikacyjny 14000145900000, ul. Prosta  69, 00-838  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 551 21 00, e-mail zmsp@zmsp.warszawa.pl, faks 22 551 21 01.
Adres strony internetowej (url): http://zmsp.bip.um.warszawa.pl , http://zmsp.warszawa.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„utrzymanie zieleni na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa, polegające na pielęgnacji, wycince, sadzenia drzew i krzewów oraz zakładaniu i renowacji trawników.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZM.NZP.221-19/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Utrzymanie zieleni na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa. Przedmiotem zamówienia są usługi pielęgnacji, wycinki, sadzenia drzew i krzewów na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz zakładanie i renowacja trawników. 1. Zakres prac: 1.1. wycinka drzew obejmująca czynności:  ścięcie drzewa lub krzewu,  likwidację całej karpy (mechanicznie lub ręcznie) albo jej frezowanie na głębokość min. 20 cm poniżej poziomu gruntu, zasypanie otworu ziemią, wyrównanie i zagęszczenie - w zależności od istniejących warunków,  wywóz urobku,  wyrównanie powierzchni trawnika lub misy z uzupełnieniem ziemi urodzajnej,  uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa,  ewentualną pracę podnośnika. 1.2. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów obejmujące czynności:  cięcia pielęgnacyjne obejmują cięcia formujące, prześwietlające, sanitarne, korygujące oraz usunięcie ewentualnych odrostów,  cięcia techniczne polegają na wykonywaniu czynności związanych z odsłanianiem znaków drogowych, likwidacją i zabezpieczeniem odłamanych gałęzi i konarów, utrzymywaniem skrajni drogowej,  cięcia techniczne utrudnione polegają na likwidowaniu kolizji drzew z urządzeniami technicznymi, a w szczególności z liniami napowietrznymi i latarniami. Cena musi obejmować prace związane z wykonaniem cięć, uprzątnięciem terenu wokół drzewa (zamiecenie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawnika z drobnych gałązek) transport i utylizację urobku, ewentualną pracę podnośnika. W przypadku usuwania wykrotu całkowitego (leżącego drzewa z naderwaną karpą) oraz pni drzew z całkowicie wyłamaną koroną należy przewidzieć przeprowadzenie wszystkich ww. czynności. Przygotowanie miejsca pracy, w tym ewentualne wyłączenia prądu, zajęcie pasa drogi i związane z tym koszty, leżą po stronie Wykonawcy. 1.3. Zakup i sadzenie drzew i krzewów 1.3.1. zakup materiału sadzeniowego w ilościach sztuk określonych w formularzu cenowym i gatunkach właściwych ze względu i warunki siedliskowe. Materiał szkółkarski powinien spełniać normy jakościowe określone dla zieleni stosowanej na terenach miejskich. Drzewa liściaste o obwodach pnia 14-16 cm, 16-18 cm lub 18-20 cm, w zależności od decyzji Urzędu Dzielnicy, z bryłą korzeniową min. 60 cm, o minimalnej wysokości 2,5 m lub drzewa iglaste o wysokości do 120 cm jeżeli inaczej nie orzeczono w decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa. Drzewa zdrowe bez uszkodzeń mechanicznych. Korona uformowana równomiernie stosownie do wymaganej pierśnicy. System korzeniowy prawidłowo rozwinięty szkółkowany min. 3 razy. Krzewy w pojemnikach C-5. Zamawiający zastrzega sobie ocenę jakości materiału szkółkarskiego przed dokonaniem posadzenia roślin. Tylko sadzonki odebrane przez Zamawiającego pod względem jakości i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zostaną zaakceptowane do posadzenia. 1.3.2. sadzenie drzew i krzewów (poz. 3 formularza cenowego): - w miejsca wolne od infrastruktury podziemnej, - dla drzew należy wykonać dołki o średnicy 100cm, głębokości 70cm, dla krzewów dołki średnicy 30-40cm i głębokości 30cm, - posadzenie roślin z całkowitą wymianą ziemi z dodatkiem absorbentu, - opalikowanie drzew 3 szt. kołków ogrodniczych o średnicy min. 6cm wzmocnionych podwójną konstrukcją poprzeczną, założenie wiązania specjalistyczną taśmą elastyczną o szer. min. 5 cm w tzw. ósemkę, - wykonanie misy wokół drzewa, - zalanie bryły korzeniowej drzewa, - obłożenie (wykorowanie) warstwą 5 cm przekompostowanej kory drzew iglastych. 1.3.3. przesadzanie drzew czynności, które należy wykonać: - gdy drzewo jest w pełni gotowe do przeprowadzki (w stanie bezlistnym - od listopada do marca) zabezpieczyć bryłę korzeniową przed zniszczeniem w czasie wyjmowania i transportu, najlepiej owijając całość jutą ogrodniczą i związując grubym konopnym sznurem, - po związaniu bryły odciąć jej podstawę za pomocą ostrego, mocnego szpadla (trzeba uważać by nie zniszczyć całej bryły korzeniowej), wyciągnąć drzewo z dołu przechylić drzewo na bok trzymając je za bryłę korzeniową i podsypywać ziemią, następnie odchylić w drugą stronę i znowu podsypać ziemią; wykonywać te czynności do momentu, kiedy wypełni się cały dół, - gdy drzewo znajdzie się na terenie płaskim załadować je na taczkę lub na przyczepę chwytając je za bryłę korzeniową i przewieźć je na nowe miejsce, należy przestrzegać zasady stron świata, drzewo powinno być usytuowane na nowym miejscu w takiej samej pozycji względem stron świata, w jakiej rosło pierwotnie, - na dno przygotowanego dołu wsypać cienką warstwę żwiru lub piasku, należy ustawić bryłę korzeniową drzewa na takim poziomie, na jakim była dotychczas, zdjąć jutę i wolne miejsce wypełnić żyzną ziemią, - po przesadzeniu drzewo należy umocnić do podłoża tak, aby umożliwić proces wytwarzania nowych korzeni poza bryłą, drzewa z bryłą korzeniową o średnicy do 50 cm przymocować do podłoża za pomocą trzech palików tworzących sztywną konstrukcję i taśmy, drzewa z bryłą korzeniową o średnicy powyżej 50 cm mocujemy do podłoża za pomocą odciągów z drutu lub liny stalowej, po posadzeniu drzewo należy silnie podlać, - aby zwiększyć szansę powodzenia zabiegu, drzewo należy poddać intensywnej pielęgnacji tj. kontrolować przez pierwsze 2 miesiące stopień zrośnięcia się systemu korzeniowego z podłożem i systematycznie podlewać, szczególnie intensywnie w czasie suszy. Uwaga: Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności pielęgnacyjnych nasadzonych/przesadzonych drzew i krzewów, w okresie rocznej gwarancji, licząc od dnia zakończenia realizacji umowy, w celu zachowania żywotności nasadzonego materiału roślinnego. 1.4. zakładanie trawników obejmujące czynności: - usunięcia z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń, - wyrównania terenu, ewentualnego zdjęcia nadkładów ziemi lub jej uzupełnienia, - uprawy ziemi zgodnie ze sztuką ogrodniczą, - nawiezienia i równomiernego rozłożenia urodzajnej warstwy ziemi - grubość minimum 5 cm na całej powierzchni, - zwałowania powierzchni, - wysiania odpowiedniej mieszanki traw, - przykrycia nasion, - powtórnego zwałowania, - podlewania do wzejścia trawy, - zabezpieczenia nowo założonego trawnika siatką ogrodniczą. 1.5. renowacja trawników obejmująca czynności: - usunięcia z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń, - wybrania 5 cm gruntu rodzimego, - przekopania na głębokość 25 cm, - wyrównania nawierzchni, - nawiezienia i równomiernego rozłożenia urodzajnej warstwy ziemi - grubość minimum 5 cm na całej powierzchni, - zwałowania powierzchni, - wysiania odpowiedniej mieszanki traw, - przykrycia nasion, - powtórnego zwałowania, - podlewania do wzejścia trawy, - zabezpieczenia nowo założonego trawnika siatką ogrodniczą. Pierwsze koszenie trawnika należy przeprowadzić po osiągnięciu przez trawę wysokości ok. 10 cm. Prace będą odbierane i rozliczane po wzroście trawy i jednokrotnym jej skoszeniu nie później niż po 4 tygodniach od wykonania prac wymienionych w punktach 1.4. i 1.5. 2. Warunki techniczne wykonania umowy. 2.1. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908). Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym, a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników ulic. 2.2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie) wraz wywiezieniem urobku i uprzątnięciem terenu. 2.3. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy. 2.4. Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy). 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (dot. m. in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77211500-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 462958.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AG-COMPLEX Sp. z o. o.
Email wykonawcy: zp@ag-complex.com.pl
Adres pocztowy: Płytowa 14
Kod pocztowy: 03-046
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 499995.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 499995.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 862766.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych