Ogłoszenie nr 510548880-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.
Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i do digitalizacji na potrzeby realizacji projektu "Muzea ponad granicami - etap II"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Muzea ponad granicami - etap II
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608041-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540226844-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID, Krajowy numer identyfikacyjny 95144500000000, ul. Plac Kazimierza Jagiellończyka  1, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 055 6112050, 6112082, e-mail monika.denisiuk@swiatowid.elblag.pl, faks 556 112 060.
Adres strony internetowej (url): www.swiatowid.elblag.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i do digitalizacji na potrzeby realizacji projektu "Muzea ponad granicami - etap II"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NP.261.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i do digitalizacji na potrzeby realizacji projektu „Muzea ponad granicami – etap II”. Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, multimedialnych i do digitalizacji (z oprogramowaniem): 1) wydajny komputer PC z monitorem – 2 kpl. 2) komputer stacjonarny z 2 monitorami – 3 kpl. 3) konwerter do panoram - 2 szt. 4) komputer all in one – 16 szt. 5) klawiatura z wbudowanym touchpadem – 16 szt. 6) tablet – 17 szt. 7) case na tablety – 1 szt. 8) projektor multimedialny krótkoogniskowy – 1 szt. 9) projektor multimedialny – 3 szt. 10) stół obrotowy do fotogrametrii – 1 szt. 11) zestaw oświetlenia bezcieniowego – 1 szt. 12) laptop z urządzeniem wielofunkcyjnym – 1 kpl. 13) telefon komórkowy – 2 szt. 14) statyw studyjny – 1 szt. UWAGA: w zakres zamówienia oprócz dostawy wchodzą wszelkie elementy składające się na poprawną realizację zamówienia, w szczególności: transport zamówienia do siedziby Zamawiającego, wypakowanie, instalacja, montaż, przetestowanie, serwis gwarancyjny, bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30211000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30213100-6, 38650000-6, 48322000-1, 30237460-1, 30213200-7, 18924000-2, 38652100-1, 42962000-7, 32250000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 206782.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WED WIL Sebastian Wilk
Email wykonawcy: sebastian.wilk@pcstoregroup.pl
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 9
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 287065.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 287065.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 324597
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych